stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 26. март 2017.

混沌

qr code

hùndùn

th py hi ru ar am ko en sr he

2 空虛混沌.淵面黑暗. 神的運行在水面上。
2 Dì shì kōngxū hùndùn . yuān miàn hēiàn . shén de líng yùnxíng zaì shuǐ miàn shàng .

2 और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी; और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था: तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मण्डलाता था

2. А земља беше без обличја и пуста, и беше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

14


0000000000000000 0000000000000100 0000000000000010
4
2 6
1 3 5 7
2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
2
0719
0749