stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

четвртак, 28. новембар 2019.

周圍


zhōuwéi
0093
03 002
2 他要按手在供物的頭上、宰於會幕門口. 亞倫 子孫作祭司的、要把血灑在壇的周圍。 
2 Мој. 29:10, 4 Мој. 8:12, Иса. 53:4, 2 Кор. 5:21, Јевр. 9:28, 1 Пет. 2:24, 1 Пет. 3:18
2 Tā yào àn shǒu zaì gōngwù de tóu shàng , zǎi yú huì mù ménkǒu . Yàlún zǐsūn zuò jìsī de , yào bǎ xuè sǎ zaì tán de zhōuwéi . 

2. И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је свештеник закоље на вратима шатора од састанка, и крвљу њеном нека синови Аронови, свештеници покропе олтар одозго унаоколо.
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

a-desno

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана

馨香

馨香
03 002
2 帶到 亞倫 子孫作祭司的那裡、祭司就要從細麵中取出一把來、並取些油、和所有的乳香、然後要把所取的這些作為紀念、燒在壇上、是獻與耶和華馨香的火。 
3 Мој. 5:12, 3 Мој. 6:15, 3 Мој. 24:7, Иса. 66:3, Дела 10:4
2 Daì dào Yàlún zǐsūn zuò jìsī de nàli , jìsī jiù yào cóng xì miàn zhōng qǔ chū yī bǎ lái , bìng qǔ xiē yóu hé suǒyǒude rǔxiāng , ránhòu yào bǎ suǒ qǔ de zhèxie zuòwéi jìniàn , shāo zaì tán shàng , shì xiàn yǔ Yēhéhuá wéi xīnxiāng de huǒ jì . 

2. И нека је донесе синовима Ароновим свештеницима, и нека свештеник узме тог брашна пуну шаку и уља и сав кад, и нека то запали свештеник на олтару за спомен њен; то је жртва огњена на угодни мирис Господу.

среда, 27. новембар 2019.


zhāi
0082
02 002
2 亞倫 對他們說、你們去下你們妻子兒女耳上的金環、拿來給我。 
Суд. 8:24
2 Yàlún duì tāmen shuō , nǐmen qù zhāi xià nǐmen qīzi , érnǚ ĕr shàng de jīn huán , ná lái gĕi wǒ . 

2. А Арон им рече: Поскидајте златне обоце што су у ушима жена ваших, синова ваших и кћери ваших, и донесите ми.

四方

sìfāng
02 002
2 這壇要四方的、長一肘、寬一肘、高二肘.壇的四角、要與壇接連一塊。 
Откр. 9:13
2 Zhè tán yào sìfāng de , cháng yī zhǒu , kuān yī zhǒu , gāo èr zhǒu , tán de sì jiǎo yào yǔ tán jiē lián yī kuaì . 

2. Дужина нека му буде лакат, и ширина лакат, четвороугласт да буде, и два лакта висок; из њега нека му излазе рогови.

薄餅

薄餅
baóbǐng
02 002
2 無酵餅、和調油的無酵餅、與抹油的無酵薄餅.這都要用細麥麵作成。 
3 Мој. 6:20
2 Wú jiào bǐng hé tiaó yóu de wú jiào bǐng , yǔ mā yóu de wú jiào baóbǐng , zhè dōu yào yòng xì maì miàn zuò chéng . 

2. И хлебове пресне и колаче пресне замешене с уљем, и погаче пресне намазане уљем, од брашна пшеничног умеси их.

уторак, 26. новембар 2019.

聖日


shèng rì
02 002
2 六日要作工、第七日乃為聖日、當向耶和華守為安息聖日、凡這日之內作工的、必把他治死。 
2 Мој. 31:14, 3 Мој. 23:3, 4 Мој. 15:32, 5 Мој. 5:12, Лука 13:14
2 Liù rì yào zuò gōng , dì qī rì nǎi wéi shèng rì , dàng xiàng Yēhéhuá shǒu wéi ānxī shèng rì . fán zhè rì zhī neì zuò gōng de , bì bǎ tā zhìsǐ . 

2. Шест дана да се ради, а седми да вам је свет, субота почивања Господњег; ко би радио у тај дан, да се погуби.

亞何利亞伯

亞何利亞
Yàhélìyàbó
02 002
2 凡耶和華賜他心裡有智慧、而且受感前來作這工的、摩西 把他們和比撒列、亞何利亞、一同來。 
2 Мој. 35:2, 2 Мој. 35:26, 1 Дн. 29:5
2 Fán Yēhéhuá cì tā xīnli yǒu zhìhuì , érqiĕ shòu gǎn qián lái zuò zhè gōng de , Móxī bǎ tāmen hé Bǐsāliè bìng Yàhélìyàbó yītóng shào/zhào lái . 

2. И позва Мојсије Веселеила и Елијава и све људе веште, којима Господ даде мудрост у срце, које год подиже срце њихово да дођу да раде тај посао.

以弗得

02 002
2 他用金線和藍色紫色朱紅色線、並撚的細麻作以弗得。 
2 Мој. 28:6, 3 Мој. 8:7
2 Tā yòng jīn xiàn Hélán , zǐse , zhūhóngsē xiàn , bìng niǎn de xì má zuò fúdé

2. Начинише оплећак од злата, и од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног.
88 90

понедељак, 25. новембар 2019.

拐角

拐角
guǎijiǎo
02 002
2 要在壇的四拐角上作四個角、與壇接連一塊、用銅把壇包裹。 

4 Мој. 16:38, 1 Цар. 1:50, 1 Цар. 2:28, Псал. 118:27, Језек. 43:15
2 Yào zaì tán de sì guǎijiǎo shàng zuò sì gè jiǎo , yǔ tán jiē lián yī kuaì , yòng tóng bǎ tán bāoguǒ . 

2. И на четири угла начини му рогове, из њега да излазе рогови, и оковаћеш га у бронзу.
76 78

華美

huámĕi
02 002
2 你要給你哥哥 亞倫 作聖衣為榮耀、為華美。 
2 Мој. 28:4, 2 Мој. 29:5, 2 Мој. 31:10, 2 Мој. 39:1, 3 Мој. 8:7, 3 Мој. 8:30, 4 Мој. 20:26, 4 Мој. 20:28
2 Nǐ yào gĕi nǐ gēge Yàlún zuò shèng yī wèi róngyào , wèi huámĕi

2. И начини свете хаљине Арону, брату свом, за част и дику.
77 79

包裹

包裹
bāoguǒ
02 002
2 壇的四拐角上作四個角、與壇接連一塊、用銅把壇包裹。 

2 Zaì tán de sì guǎijiǎo shàng zuò sì gè jiǎo , yǔ tán jiē lián kuaì , yòng tóng bǎ tán bāoguǒ

2. И начини му на четири угла његова рогове; из њега излажаху рогови, и окова га у бронзу.
37 39

二十八

èr shí bá
0076
02 002
2 幅幔子、要長二十八肘、寬四肘、幔子都要一樣的尺寸。 

2 Mĕi fú mànzǐ yào cháng èr shí bá zhǒu , kuān sì zhǒu , mànzǐ dōu yào yíyàng de chǐcùn . 

2. Један завес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завеси да буду једне мере.

недеља, 24. новембар 2019.

qr code
qióng

24 012
12 耶和華用能力創造大地、用智慧建立世界、用聰明鋪張。 
1 Мој. 1:11 Мој. 1:6Јов 38:4, Псал. 89:11, Псал. 136:5, Иса. 40:28, Јер. 51:15, Дела 14:15
12 Yēhéhuá yòng nénglì chuàngzào dàdì , yòng zhìhuì jiànlì shìjiè , yòng cōngming pū zhāng qióng cāng . 

12. Он је начинио земљу силом својом, утврдио васиљену мудрошћу својом, и разумом својим разастро небеса;

субота, 23. новембар 2019.

樂意


02 002
2 你告訴以色列 人當為我送禮物來、凡甘心樂意的、你們就可以收下我。 
1 Дн. 29:3, 2 Кор. 9:7
2 Nǐ gàosu Yǐsèliè rén dàng wèi wǒ sòng lǐwù lái , fán gānxīn lèyì de , nǐmen jiù kĕyǐ shōu xià guī wǒ . 

2. Реци синовима Израиљевим да ми скупе прилог: од сваког који драге воље да, узмите прилог мени.

qr code
02 002
2 不可隨眾行惡.不可在爭訟的事上、隨眾偏行、作見證屈正直. 
1 Цар. 19:10, Јов 31:34, Псал. 72:2, Лука 23:23
2 Bùkĕ suí zhòng xíng è , bùkĕ zaì zhēng sòng de shì shàng suí zhòng piān xíng , zuò jiànzhèng qū wǎng zhèngzhí , 

2. Не иди за множином на зло, и не говори на суду поводећи се за већим бројем да се изврне правда.

窟窿

窟窿
kūlóng
02 002
2 遇見賊挖窟窿、把賊打了、以致於死、就不能為他有流血的罪。 
2 Мој. 20:15, 3 Мој. 19:11, 4 Мој. 35:27, 5 Мој. 5:19, Мат. 10:19, Мат. 19:18, Мат. 24:43, Лука 18:20, Рим. 13:9, 1 Кор. 6:10, Ефес. 4:28, 1 Пет. 4:15
2 Rén ruò yùjiàn zéi wā kūlóng , bǎ zéi dǎ le , yǐ zhìyú sǐ , jiù bùnéng wèi tā yǒu liúxuè de zuì . 

2. Ако се лупеж ухвати где поткопава, те буде рањен тако да умре, да не буде крив за крв онај који га буде убио;

петак, 22. новембар 2019.

烏西

西

1 烏西雅、約坦 、亞哈斯 、希西家 、作猶大 王的時候、亞摩斯的兒子以賽亞 得默示、論到猶大 、和耶路撒冷 。 
4 Мој. 12:6, 2 Цар. 15:1
1 Dāng Wùxī yǎ , Yuētǎn , Yàhāsī , Xīxījiā , zuò Yóudà wáng de shíhou , yà mó sī de érzi Yǐsaìyà dé mò shì , lún dào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng . 

1. Утвара Исаије сина Амосовог, коју виде за Јуду и за Јерусалим за времена Озије, Јоатама, Ахаза и Језекије, царева Јудиних.

четвртак, 21. новембар 2019.

利非訂

利非訂
02 002
2 他們離了利非訂來到西乃的曠野、就在那裡的山下安營。 
2 Мој. 3:12
2 Tāmen lí le Lìfēidéng , lái dào Xīnǎi de kuàngyĕ , jiù zaì nàli de shān xià ān yíng . 

2. Кренувши се из Рафидина дођоше у пустињу Синајску, и стадоше у логор у пустињи, а логор начинише Израиљци онде под гором.

西坡拉

西坡拉
Xīpōlā
02 002
2 便帶著摩西 的妻子西坡拉、就是摩西 從前打發回去的. 

2 Biàn daì zhe Móxī de qīzi Xīpōlā , jiù shì Móxī cóng qián dǎfa huí qù de , 

2. И узе, Јотор таст Мојсијев, Сефору жену Мојсијеву, коју беше послао натраг,

爭鬧

2 Moj. 17 autora Синиша Стаматовић

02 002
2 所以與摩西 爭鬧、說、給我們水喝罷。摩西 對他們說、你們為甚麼與我爭鬧、為甚麼試探耶和華呢。 
4 Мој. 20:3, 5 Мој. 6:16, Псал. 78:18, Псал. 78:41, Иса. 7:12, Мат. 4:7, 1 Кор. 10:9
2 Suǒyǐ yǔ Móxī zhēng nào , shuō , gĕi wǒmen shuǐ hē ba . Móxī duì tāmen shuō , nǐmen wèishénme yǔ wǒ zhēng nào , wèishénme shìtan Yēhéhuá ne . 

2. И народ се свађаше с Мојсијем говорећи: Дај нам воде да пијемо. А он им рече: Што се свађате са мном? Што кушате Господа?

這是我的

2 Moj. 15 autora Синиша Стаматовић
這是我的
02 002
2 耶和華是我的力量、我的詩歌、也成了我的拯救這是我的 神、我要讚美他、是我父親的 神、我要尊崇他。 
2 Сам. 22:47, Псал. 99:5, Иса. 12:2
2 Yēhéhuá shì wǒde lìliang , wǒde shīgē , yĕ chéng le wǒde zhĕngjiù . zhè shì wǒde shén , wǒ yào zànmĕi tā , shì wǒ fùqin de shén , wǒ yào zūnchóng tā . 

2. Сила је моја и песма моја Господ, који ме избави; Он је Бог мој, и славићу Га; Бога оца мог, и узвишаваћу Га.

巴力洗分

2 Moj. 14 autora Синиша Стаматовић
巴力洗分
02 002
2 你吩咐以色列 人轉回、安營在比哈希錄前、密奪和海的中間、對著巴力洗分靠近海邊安營。 
2 Мој. 13:18, 2 Мој. 14:9, 4 Мој. 33:7, Јер. 44:1
2 Nǐ fēnfu Yǐsèliè rén zhuǎn huí , ān yíng zaì Bǐhāxīlù qián , Mìduó hé hǎi de zhōngjiān , duì zhe Bālìxǐfēn , kàojìn hǎi bian ān yíng . 

2. Кажи синовима Израиљевим нека савију и стану у логор пред Пи-Аирот између Мигдола и мора према Вел-Сефону; према њему нека стану у логор покрај мора.

среда, 20. новембар 2019.

這日


zhè rì
02 004
4 亞筆月間的這日、是你們出來的日子。 
2 Мој. 12:2, 2 Мој. 23:15, 2 Мој. 34:18, 4 Мој. 33:3, 5 Мој. 16:1
4 Yàbǐ yuè jiàn de zhè rì shì nǐmen chūlai de rìzi . 

4. Данас излазите, месеца Авива;

手將


shǒu jiàng
3 摩西 對百姓說、你們要記念從埃及為奴之家出來的這日、因為耶和華用大能的手將你們從這地方出來.有酵的餅都不可。 
2 Мој. 12:42, 5 Мој. 6:1, 5 Мој. 16:3, Псал. 114:1
3 Móxī duì bǎixìng shuō , nǐmen yào jìniàn cóng Āijí wéi nú zhī jiā chūlai de zhè rì , yīnwei Yēhéhuá yòng dà néng de shǒu jiàng nǐmen cóng zhè dìfang lǐng chūlai . yǒu jiào de bǐng dōu bùkĕ chī . 

3. И Мојсије рече народу: Памтите овај дан, у који изиђосте из Мисира, из дома ропског, јер вас руком крепком изведе Господ оданде; нека се дакле не једе ништа с квасцем.

頭生

2 Moj. 13 autora Синиша Стаматовић


2以色列 中凡頭生的、無論是人是牲畜、都是我的、要分別為聖歸我。 
2 Мој. 22:29, 3 Мој. 27:26, 4 Мој. 3:13, 4 Мој. 8:16, 4 Мој. 18:15, 5 Мој. 15:19, Лука 2:23
2 Yǐsèliè zhōng fán tóushēng de , wúlùn shì rén shì shēngchù , dōu shì wǒde , yào fēnbié wèi shèng guī wǒ . 

2. Посвети ми сваког првенца, шта год отвара материцу у синова Израиљевих, и од људи и од стоке; јер је моје.

之首

2 Moj. 12 autora Синиша Стаматовић

02 002
2 你們要以本月為正月、為一年之首。 
2 Мој. 13:4, 2 Мој. 40:2, 5 Мој. 16:1, Језек. 45:18
2 Nǐmen yào yǐ bĕn yuè wéi zhēngyuè , wéi yī nián zhī shǒu . 

2. Овај месец да вам је почетак месецима, да вам је први месец у години.

уторак, 19. новембар 2019.

銀器

2 Moj. 11 autora Синиша Стаматовић

02 002
2 你要於百姓的耳中、叫他們男女各人向鄰舍要金器銀器。 
 2Мој. 3:22, 2 Мој. 12:35
2 Nǐ yào chuán yú bǎixìng de ĕr zhōng , jiào tāmen nánnǚ gèrén xiàng línshè yào jīnqì yínqì . 

2. А сада кажи народу нека сваки човек иште у суседа свог и свака жена у суседе своје накита сребрних и накита златних.

神蹟


Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

Објава коју дели Синиша Стаматовић (@sinisa632) дана
shénjī
02 002
2 並要叫你將我向埃及人所作的事、和在他們中間所行的神蹟、傳於你兒子和你孫子的耳中、好叫你們知道我是耶和華。 

5 Мој. 4:9, Псал. 44:1, Псал. 71:18, Јоило 1:3
2 Bìng yào jiào nǐ jiàng wǒ xiàng Āijí rén suǒ zuò de shì , hé zaì tāmen zhōngjiān suǒ xíng de shénjī , chuán yú nǐ érzi hé nǐ sūnzi de ĕr zhōng , hǎo jiào nǐmen zhīdào wǒ shì Yēhéhuá . 

2. И да приповедаш синовима својим и унуцима својим шта учиних у Мисиру и какве знаке своје показах на њима, да бисте знали да сам ја Господ.


jìng
02 002
22659
2 你若不肯容他們去、我必使青蛙糟蹋你的四。 
2 Мој. 7:14, 2 Мој. 9:2, Откр. 16:13
2 Nǐ ruò bú kĕn róng tāmen qù , wǒ bì shǐ qīngwā zāota nǐde sì jìng . 

2. Ако ли нећеш пустити, ево ћу морити сву земљу жабама.

你都

nǐ dōu
02 002
2 凡我所吩咐你的、你都要說、你的哥哥 亞倫 要對法老說、容以色列 人出他的地。 

2 Fán wǒ suǒ fēnfu nǐde , nǐ dōu yào shuō . nǐde gēge Yàlún yào duì fǎlǎo shuō , róng Yǐsèliè rén chū tāde dì . 

2. Говорићеш све што ти заповедим; Арон, пак, брат твој говориће Фараону да пусти синове Израиљеве из земље своје.
56 58

神曉諭

Surfe.be - passive income 
曉諭
02 002
2  神曉諭摩西 說我是耶和華. 
2 Мој. 6:29
2 Shén xiǎoyù Móxī shuō , wǒ shì Yēhéhuá . 

2. Још говори Бог Мојсију и рече му: Ја сам Господ.
55 57

法老說

02 002
2 法老說耶和華是誰、使我聽他的話、容以色列 人去呢、我不認識耶和華、也不容以色列 人去。 
2 Мој. 3:19, 2 Цар. 18:35, 2 Дн. 32:14, Јов 21:15, Псал. 12:3
2 Fǎlǎo shuō , Yēhéhuá shì shuí , shǐ wǒ tīng tāde huà , róng Yǐsèliè rén qù ne . wǒ bù rènshi Yēhéhuá , yĕ bùróng Yǐsèliè rén qù . 

2. Али Фараон рече: Ко је Господ да послушам глас његов и пустим Израиља? Не знам Господа, нити ћу пустити Израиља.
54 56

недеља, 17. новембар 2019.

你手

02 002
2 耶和華對摩西 說你手甚麼他說、是。 

2 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ shǒu lǐ shì shénme . tā shuō , shì zhàng . 

2. А Господ му рече: Шта ти је то у руци? А он одговори: Штап.
53 55

0053
02 002
26840
2 耶和華使者荊棘裡火焰中向摩西 顯現.摩西 觀看、不料、荊棘被火燒著、卻沒有燒燬。 
5 Мој. 33:16, Иса. 63:9, Дела 7:30, Дела 7:35
2 huá de shǐzhĕ cóng jīngjí lǐ huǒyàn zhōng xiàng Mó xiǎnxiàn . Móxī guānkàn , búliào , jīngjí beì huǒshào zhe , què méiyǒu shāo huǐ . 

2. И јави му се анђео Господњи у пламену огњеном из купине. И погледа, а то купина огњем гори а не сагорева.
52 54

這是


Zhè shì
01 019
19 這是挪亞三個兒子他們的後裔分散地。 
19 Zhè shì Nuóyà de sān gĕ érzi , tāmende hòuyì fēnsàn zaì quán dì . 

19. То су три сина Нојева, и од њих се насели сва земља.

субота, 16. новембар 2019.

俊美


jùnmĕi
02 002
2 那女人懷孕、生一個兒子、見他俊美就藏了他三個。 
Јевр. 11:23
2 Nà nǚrén huáiyùn , shēng yī gè érzi , jiàn tā jùnmĕi , jiù cáng le tā sān gè yuè , 

2. И она затрудне и роди сина; и видећи га лепог кријаше га три месеца.
51 53

четвртак, 14. новембар 2019.

舒暢

舒暢
02 017
17 這是我和以色列 人永遠的證據、因為六日之內耶和華造天地、第七日便安息舒暢。 
1 Мој. 1:311 Мој. 2:2, Језек. 20:12
17 Zhè shì wǒ hé Yǐsèliè rén yǒngyuǎn de zhèngjù , yīnwei liù rì zhī neì Yēhéhuá zào tiāndì , dì qī rì biàn ānxī shūchàng . 

17. То је знак између мене и синова Израиљевих довека; јер је за шест дана створио Господ небо и земљу, а у седми дан почину и одмори се.

среда, 13. новембар 2019.

常常

常常
chángcháng
20 030
30 那時、我在他那裡為工師、日日為他所喜愛、常常在他面前踴躍、 
Мат. 3:17, Јован 1:1, Јован 1:18, Кол. 1:13
30 Nàshí , wǒ zaì Tānàli wèi gōng shī , rì rì wèi tā suǒ xǐaì , chángcháng zaì tā miànqián yǒng yuè , 

30. Тада бејах код Њега храњеница, бејах Му милина сваки дан, и весељах се пред Њим свагда;
0998

субота, 9. новембар 2019.

jiè
19 006
6 諸天耶和華的命造、象藉他口中的氣。 
1 Мој. 1:6, Јов 26:13, Јован 1:1, Јевр. 11:3
6 Zhū tiān jiè Yēhéhuá de méng ér zào , wàn xiàng jiè tā kǒu zhōng de qì ér chéng . 

6. Речју Господњом небеса се створише, и духом уста Његових сва војска њихова.

鏡子

jìngzi
0473
18 018
18 你豈能與 神穹蒼麼.這穹蒼堅硬、如同鑄成的鏡子。 
18 Nǐ qǐnéng yǔ shén tóng pū qióng cāng ma . zhè qióng cāng jiānyìng , rútóng zhù chéng de jìngzi . 

18. Јеси ли ти с Њим разапињао небеса, која стоје тврдо као саливено огледало?

白晝

白晝
0552
19 016
16 白晝屬你、黑夜也屬你.亮光和日頭、是你所預備的。 
1 Мој. 1:14, Псал. 136:7, Јер. 33:25
16 Báizhòu shǔ nǐ , hēi yè yĕ shǔ nǐ . liàngguāng hé tou , shì nǐ suǒ yùbeì de . 

16. Твој је дан и Твоја је ноћ, Ти си поставио звезде и сунце.

清晨18 012
12 你自生以來、曾命定晨光、使清晨的日光知道本位. 

12 Nǐ zì shēng yǐlái , céng méngdéng chén guāng , shǐ qīngchén de rì guāng zhīdào bĕn wèi . 

12. Јеси ли свог века заповедио јутру, показао зори место њено,

不料


búliào
0749
24 023
23 先知說、我觀看地、不料、地是空虛混沌、我觀看天、天也無光。 
1 Мој. 1:2, Иса. 24:19, Јер. 2:12
23 Xiānzhī shuō , wǒ guānkàn dì , liào , dì shì kōngxū hùndùn . wǒ guānkàn tiān , tiān yĕ wú guāng . 

23. Погледах на земљу, а гле, без обличја је и пуста; и на небо, а светлости његове нема.
0001

уторак, 5. новембар 2019.

它的

tāde
19 004
4 它的量帶通遍天下、它的言語傳到地極。 神在其間為太陽安設帳幕. 
Рим. 10:18
4 Tāde liáng daì tōng biàn tiān xià , tāde yányǔ chuán dào dìjí . shén zaì qí jiān wèi taìyáng ān shè zhàngmù . 

4. По свој земљи иде казивање њихово и речи њихове на крај васиљене. Сунцу је поставио стан на њима;