stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 30. јул 2019.

法術


wiki glosbe 0057
02 022

 22 埃及 行法術的、也用邪術照樣而行.法老心裡剛硬、不肯聽摩西 亞倫 、正如耶和華的。 
22 Āijí xíng fǎshù de , yĕ yòng xiéshù zhàoyàng ér xíng . fǎlǎo xīnli gāng yìng , bù kĕn tīng Móxī , Yàlún , zhèng rú Yēhéhuá suǒ shuō de . 
 22. Али и врачари мисирски учинише тако својим врачањем; и срце Фараону отврдну, те их не послуша, као што беше казао Господ.

各從


gè cóng
01 014
14 他們和百獸、各從其類、一切牲畜、各從其類、爬在地上的昆蟲、各從其類、一切禽鳥、各從其類、都進入方舟。 

14 Tāmen hé bǎi shòu , gè cóng Qíleì . yīqiè shēngchù , gè cóng Qíleì . pá zaì dì shàng de kūnchóng , gè cóng Qíleì . yīqiè qín niǎo , gĕ cóng Qíleì . dōu jìnrù fāngzhōu . 

14. Они, и свакојаке звери по врстама својим, и свакојака стока по врстама својим, и шта се год миче по земљи по врстама својим, и птице све по врстама својим, и шта год лети и има крила,

понедељак, 29. јул 2019.

話說


huà shuō
glosbe

027
27 你們聽見話說、『不可姦淫。』

27 Nǐmen tīngjian yǒu huà shuō , bùkĕ jiānyín .

27. Чули сте како је казано старима: Не чини прељубе.

古人21 你們聽見吩咐古人的話、說、『不可殺人、』又說、『凡殺人的、難免受審判。』 
2 Мој. 20:13
21 Nǐmen tīngjian yǒu fēnfu gǔrén de huà , shuō , bùkĕ shārén , yòu shuō , fán shārén de , nánmiǎn shòu shĕnpàn . 

21. Чули сте како је казано старима: Не убиј; јер ко убије, биће крив суду.

063420020


wiki glosbe 0634
20 020

20 我兒、要謹守你父親的誡命、不可離棄你母親的法則.〔或作指教〕

Ефес. 6:1
20 Wǒ ér , yào jǐn shǒu nǐ fùqin de jièmìng , bùkĕ lí qì nǐ mǔqin de fǎ zé . ( huò zuò zhǐjiào )

20. Чувај, сине мој, заповест оца свог, и не остављај науке матере своје.

063420003

朋友
wiki glosbe 0634
20 003

3 我兒、你既落在朋友手中、就當這樣行、纔可救自己.你要自卑、去懇求你的朋友.

3 Wǒ ér , nǐ jì luō zaì péngyou shǒu zhōng , jiù dāng zhèyàngxíng , cái kĕ jiù zìjǐ . nǐ yào zìbēi , qù kĕnqiú nǐde péngyou .

3. Зато учини тако, сине мој, и опрости се, јер си допао у руке ближњему свом; иди, припадни, и навали на ближњег свог.

063020003


20 003
3 哲、揚聲求聰明、 


3 Hū qiú míng zhé , yáng shēng qiú cōngming , 

3. Ако призовеш мудрост, и к разуму подигнеш глас свој,

瞳人


20 002

2 遵守我的命令、就得存活.保守我的法則〔或作指教〕好像保守眼中的瞳人

3 Мој. 18:5, 5 Мој. 32:10, Приче 4:4, Иса. 55:3
2 Zūnshǒu wǒde mìnglìng , jiù dé cún huó . bǎoshǒu wǒde fǎ zé , ( huò zuò zhǐjiào ) hǎoxiàng bǎoshǒu yǎn zhōng de tóng rén .

2. Чувај заповести моје и бићеш жив, и науку моју као зеницу очију својих.


20 002

2 你就被口中的話語住、被嘴裡言語捉住。

2 Nǐ jiù beì kǒu zhōng de huà yǔ chán zhù , beì zuǐlǐ de yányǔ zhuō zhù .

2. Везао си се речима уста својих, ухватио си се речима уста својих.

063320002

zhīshi

20 002
2 要使你謹守謀略、嘴唇保存知識。 
Мал. 2:7
2 Wéi yào shǐ nǐ jǐn shǒu móu lüè , zuǐchún bǎo cún zhīshi . 

 2. Да се држиш разборитости, и усне твоје да хране знање.

法則


20 002

2 因我所給你們的、是好教訓.不可離棄我的法則〔或作指教〕。

2 Yīn wǒ suǒ gĕi nǐmen de , shì hǎo jiàoxun . bùkĕ lí qì wǒde fǎ zé . ( huò zuò zhǐjiào )

2. Јер вам добру науку дајем, не остављајте закон мој.

063120002

20 002

2 因為他必將長久的日子生命的年數、與平安、加給你。

2 Yīnwei tā bìjiāng chángjiǔ de rìzi , shēngmìng de nián shǔ , yǔ píngān , jiā gĕi nǐ .

2. Јер ће ти донети дуг живот, добре године и мир.

063020002

2 耳聽智慧、專心求聰明. 

2 Zhāi ĕr tīng zhìhuì , zhuān xīn qiú cōngming . 

2. Да пази ухо твоје на мудрост, и пригнеш срце своје к разуму,

062920002

20 002

2 使人曉得智慧和訓誨.分辨通達的言語. 

2 Yào shǐ rén xiǎodé zhìhuì hé xùn huì . fēnbiàn tōngdá de yányǔ . 
2. Да се познаје мудрост и настава, да се разумеју речи разумне,

004701002

2 約瑟 弟兄中挑出五個人來、引他們去見法老
Дела 7:13
2 Yūesè cóng tā dìxiōng zhōng tiǎo chū wǔ gèrén lái , yǐn tāmen qù jiàn fǎlǎo . 

2. И узевши неколицину браће своје, пет људи, изведе их пред Фараона.
46 48

他就


Tā jiù2 他就放聲大哭、埃及人、和法老家的人都聽見了。 

2 Tā jiù fàng shēng dà kū , Āijí rén hé fǎlǎo jiā zhōng de rén dōu tīngjian le . 

2. Па бризну плакати тако да чуше Мисирци, чу и дом Фараонов.
44 46

004601002

2  異象以色列 雅各雅各他說、我這裡2 Yè jiàn , shén zaì yìxiàng zhōng duì Yǐsèliè shuō , Yǎgè . Yǎgè . tā shuō , wǒ zaì zhèlǐ .


2. И Бог рече Израиљу ноћу у утвари: Јакове! Јакове! А он одговори: Ево ме.
45 47


wiki glosbe 0044
2 並將我的銀杯、和那少年人糴糧的銀子、一同裝在他的口袋裡.家宰約瑟 所說的話行了。 

2 Bìng jiàng wǒde yín bēi hé nà shàonián rén dí liáng de yínzi yītóng zhuāng zaì tāde kǒudai lǐ . jiāzǎi jiù zhào Yūesè suǒ shuō de huà xíng le . 

2. И чашу моју, чашу сребрну, метни најмлађем у врећу одозго и новце за његово жито. И учини како му Јосиф рече.
43 45


wiki glosbe 0043
2 他們從埃及帶來的糧食喫盡了、他們的父親就對他們說、你們再去給我糴些糧來。 


2 Tāmen cóng Āijí daì lái de liángshi chī jìn le , tāmende fùqin jiù duì tāmen shuō , nǐmen zaì qù gĕi wǒ dí xiē liáng lái . 

2. Па кад поједоше жито које беху донели из Мисира, рече им отац: Идите опет, и купите нам мало хране.
42 44

недеља, 28. јул 2019.

饑荒

饑荒

wiki glosbe


liáng
wiki glosbe 0042
2 我聽見埃及有、你們可以下去從那裡為我們糴些來、使我們可以存活、不至於死。 
1 Мој. 43:8, Псал. 33:18, Псал. 118:17, Иса. 38:1
2 Wǒ tīngjian Āijí yǒu liáng , nǐmen kĕyǐ xià qù , cóng nàli wéi wǒmen dí xiē lái , shǐ wǒmen kĕyǐ cún huó , búzhìyú sǐ . 

2. И рече: Ето чујем да у Мисиру има жита; идите онамо те нам купите отуда, да останемо живи и не помремо.
41 43

撒種

撒種

sǎzhǒng 
wiki glosbe 0961
41 003

3 你們阿.有一個撒種的.出去撒種
3 Nǐmen tīng a! Yǒu yī ge sǎzhǒng de chū qù sǎzhǒng .

淵源


01 002
2 淵源天上的窗戶、都閉塞了、天上大雨也止住了。 
1 Мој. 7:11, 1 Цар. 8:35, Јов 38:37
2 Yuānyuán hé tiān shǎng de chuānghu dōu bì saì le , tiān shàng de dà yǔ yĕ zhǐ zhù le . 

2. И затворише се извори бездану и уставе небеске, и дажд с неба престаде.
7 9

субота, 27. јул 2019.

惱怒

惱怒
wiki glosbe 0040

2 法老惱怒酒政和膳長這二臣. 
Приче 16:14
2 Fǎlǎo jiù nǎonù jiǔ zhèng hé shàn cháng zhè èr chén , 

2. И Фараон се разгневи на та два дворанина, на старешину над пехарницима и на старешину над хлебарима;
39 41

順利


shùnlì
wiki glosbe 0039
01 002
1. Мојсијева, глава 39
2 約瑟 住在他主人埃及人的家中.耶和華與他同、他就百事順利。 
1 Мој. 21:22, 1 Мој. 26:24, 1 Мој. 26:28, 1 Мој. 28:15, 1 Сам. 16:18, 1 Сам. 18:14, 1 Сам. 18:28, Јов 17:9, Псал. 5:12, Приче 3:7, Приче 3:9, Приче 3:10, Приче 3:33, Приче 30:5, Дела 7:9
2 Yūesè zhù zaì tā zhǔrén Āijí rén de jiā zhōng , Yēhéhuá yǔ tā tóng zaì , tā jiù bǎi shì shùnlì .

2. И Господ беше с Јосифом, те би срећан, и живеше у кући господара свог Мисирца.
38 40

悉帕

悉帕
Xīpà

wiki glosbe 0037
01 002
2 雅各 的記略如下.約瑟 十七歲與他哥哥一同牧羊、他是個童子、與他父親的妾、辟拉悉帕的兒子們常在一處.約瑟 將他哥哥們的惡行、報給他們的父親。

1 Мој. 41:46, 1 Мој. 42:8, 1 Сам. 2:22
2 Yǎgè de jì lüè rú xià . Yūesè shí qī suì yǔ tā gēge men yītóng mù yáng . tā shì gè tóngzǐ , yǔ tā fùqin de qiè Bìlā , Xīpà de érzi men cháng zaì yī chù . Yūesè jiāng tā gēge men de è xíng bào gĕi tāmende fùqin . 

2. Ово су догађаји Јаковљеви. Јосиф кад беше момак од седамнаест година, пасаше стоку с браћом својом, коју родише Вала и Зелфа жене оца његовог; и доношаше Јосиф зле гласове о њима оцу свом.

阿何利巴瑪

阿何利巴瑪
Àhélìbāmǎ
wiki glosbe 0036
01 002
2 以掃娶迦南 的女子為妻、就是赫人以倫的女兒亞大、和希未人祭便的孫女、亞拿的女兒阿何利巴瑪。 
1 Мој. 26:34, 1 Мој. 36:24

2 Yǐsǎo qǔ Jiānán de nǚzi wéi qì , jiù shì Hèrén Yǐlún de nǚér Yàdà hé Xīwèirén Jìbiàn de sūnnǚ , Yàná de nǚér Àhélìbāmǎ , 

 2. Исав се ожени између кћери хананејских Адом кћерју Елома Хетејина, и Оливемом кћерју Ане сина Севегона Евејина,
35 37

衣裳

衣裳
wiki glosbe 0035


2 雅各 就對他家中的人、並一切與他同在的人說、你們要除掉你們中間的外邦神、也要自潔、更換衣裳。 
1 Мој. 18:19, 1 Мој. 31:19, 1 Мој. 31:34, 2 Мој. 19:10, Ис.Н. 24:15, 1 Сам. 7:3
2 Yǎgè jiù duì tā jiā zhōng de rén bìng yīqiè yǔ tā tóng zaì de rén shuō , nǐmen yào chúdiào nǐmen zhōngjiān de waì bāng shén , yĕ yào zì jié , gēnghuàn shang

2. И Јаков рече породици својој и свима који беху с њим: Баците туђе богове што су у вас, и очистите се и преобуците се;
34 36

前頭 -qiántou-ћиантоу-фронт-напред


2 並且叫兩個使女和他們的孩子前頭、利亞和他的孩子後頭、拉結和約瑟 儘後頭。 

2 Bìngqiĕ jiào liǎng gè shǐnǚ hé tāmen de háizi zaì qiántou , Lìyà hé tāde háizi zaì hòutou , Lājié hé Yūesè zaì jìn hòutou . 

2. И намести напред робиње и њихову децу, па Лију и њену децу за њима, а најпосле Рахиљу и Јосифа.
32 34


2 有七隻母牛從河裡上來、又美好、又肥壯在蘆荻中喫。 
Јов 8:11
2 Yǒu qī zhǐ mǔ niú cóng hé lǐ shàng lái , yòu mĕihǎo yòu féizhuàng , zaì lú dí zhōng chī cǎo .

2. И гле, из реке изађе седам крава лепих и дебелих, и стадоше пасти по обали.
40 42

瑪哈念


2 雅各 看見他們就說、這是 神的軍兵.於是給那地方起名叫瑪哈念。〔就是二軍兵的意思〕 
Ис.Н. 5:14, 2 Сам. 2:8, 2 Цар. 6:16, Псал. 103:21, Псал. 148:2, Лука 2:13
2 Yǎgè kànjian tāmen jiù shuō , zhè shì shén de jūn bīng , yúshì gĕi nà dìfang qǐmíng jiào niàn ( jiù shì èr jūn bīng de yìsi ) . 

2. А кад их угледа Јаков, рече: Ово је логор Божји. И прозва оно место Маханаим.
31 33

петак, 26. јул 2019.
2 猶大那裡看見一個迦南 人名叫書亞的女兒、就娶他為妻、與他同房、 
1 Мој. 34:2, 1 Дн. 2:3
2 Yóudà zaì nàli kànjian yī gè Jiānán rén míng jiào Shūyà de nǚér , jiù qǔ tā wéi qì , yǔ tā tóngfáng , 

2. И онде виде Јуда кћер неког Хананејца, коме име беше Сава, и узе је и леже с њом;
37 39

拉班


Lābān
2 雅各 拉班的氣色他不如從前了。 

2 Yǎgè jiàn Lābān de qìsè xiàng tā bú rú cóng qián le . 

2. И виде Јаков где лице Лаваново није према њему као пре.
30 32

生氣2 雅各拉結生氣、說、叫你不生育的是 神、我豈能代替他作主呢。 
2 Yǎgè xiàng Lājié shēng , shuō , jiào nǐ bù shēngyù de shì shén , wǒ qǐnéng daìtì tā zuò zhǔ ne . 

2. А Јаков се расрди на Рахиљу, и рече: Зар сам ја а не Бог који ти не да порода?
29 31

田間

田間
2 看見田間有一口井、有三群羊臥在井旁.因為人飲羊群、都是用那井裡的水.井口上的石頭是大的。 

2 Kànjian tiánjiān yǒu yīkǒu jǐng , yǒu sān qún yáng wò zaì jǐng páng . yīnwei rén yìn yáng qún dōu shì yòng nà jǐng lǐ de shuǐ . jǐng kǒu shàng de shítou shì dà de . 

2. И обзирући се угледа студенац у пољу; и гле, три стада оваца лежаху код њега, јер се на оном студенцу појаху стада, а велики камен беше студенцу на вратима.
28 30

心蘭2 基土拉給他生了心蘭、約珊、米但、米甸、伊施巴、和書亞。 

1 Дн. 1:32
2 Jītǔlā gĕi tā shēng le Xīnlán , Yuēshān , Mǐdàn , Mǐdiàn , yīshībā , hé Shūyà . 

2. И она му роди Зомрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Соијена. 


24 26

底下
2 亞伯拉罕 對管理他全業最老的僕人說、請你把手放在我大腿底下
1 Мој. 15:2, 1 Мој. 24:10, 1 Мој. 39:4, 1 Мој. 47:29, Плач 5:6
 2 Yàbólāhǎn duì guǎnlǐ tā quán yè zuì lǎo de púrén shuō , qǐng nǐ bǎ shǒu fàng zaì wǒ dàtuǐ dǐ xià . 

2. И рече Аврам слузи свом најстаријем у кући својој, који беше над свим добром његовим: Метни руку своју под стегно моје, 23 25

субота, 6. јул 2019.

那邊


nàbiān

30 這二山豈不是在約但河 那邊、日落之處、在住亞拉巴的迦南 人之地、與吉甲相對、靠近摩利橡樹麼。 

30 Zhè èr shān qǐbù shì zaì Yuēdànhé nàbiān , rìluò zhī chǔ , zaì zhù Yàlābā de Jiānán rén zhī dì yǔ Jíjiǎ xiāngduì , kàojìn Mólì xiàngshù ma , 

 30 Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the champaign over against Gilgal, beside the plains of Moreh? 

30. Оне су с оне стране Јордана, идући к западу, у земљи Хананеја који живе у равни према Галгалу код равнице морешке.

願意

願意
yuànyì

46 001

1 弟兄們、我不願意你們不曉得、我們的祖宗從前都在雲下、都從海中經過. 
2 Мој. 13:21, 2 Мој. 14:22, 4 Мој. 9:18, Иса. 63:11
1 Dìxiōng men , wǒ bú yuànyì nǐmen bú xiǎodé , wǒmen de zǔzong cóng qián dōu zaì yún xià , dōu cóng hǎi zhōng jīngguò . 

1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea; 

1. Али нећу вам затајити, браћо, да очеви наши сви под облаком бише, и сви кроз море прођоше;
16 我的良人哪、你甚美麗可愛、我們以青草為床榻、 

16 Wǒde liáng rén nǎ , nǐ shén mĕilì kĕaì , wǒmen yǐ qīngcǎo wèi chuáng tà , 

16. Леп ти си, драги мој, и љубак! И постеља наша зелени се. 

16 Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.

你甚美麗

美麗
nǐ shén mĕilì

15 我的佳偶、你甚美、你甚美.你的眼好像鴿子眼。 
Пес. 4:1
15 Wǒde jiā ǒu , nǐ shén mĕilì , nǐ shén mĕilì , nǐde yǎn hǎoxiàng gēzi yǎn . 

15 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves' eyes. 

15. Лепа ти си, драга моја, лепа ти си! Очи су ти као у голубице.

願我的

我的
yuàn wǒde


0675
22 016

16 北阿、興起.南阿、吹來.吹在我的園內、使其中的香氣發出來。願我的良人進入自己園裡、喫他佳美的果子。 
Пес. 5:1, Гал. 5:22
16 Bĕi fēng a , xīngqǐ . nán fēng a , chuī lái . chuī zaì wǒde yuán neì , shǐ qízhōng de xiāngqì fāchū lái . yuàn wǒde liáng rén jìnrù zìjǐ yuán lǐ , chī tā jiā mĕi de guǒzi . 

16. Устани севере, и ходи јуже, и дуни по врту мом да капљу мириси његови; нека дође драги мој у врт свој, и једе красно воће своје. 

16 Awake, O north wind; and come, thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits.

петак, 5. јул 2019.

基列亞巴

基列亞巴
Jīlièyàbā2 撒拉 死在迦南 地的基列亞巴、就是希伯崙亞伯拉罕 為他哀慟哭號。 
Јован 11:31, Јован 11:35
2 Sǎlā sǐ zaì Jiānán dì de Jīlièyàbā , jiù shì Xībǎilún . Yàbólāhǎn wéi tā āi tòng kū hào . 

2 And Sarah died in Kirjatharba; the same is Hebron in the land of Canaan: and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her. 

2. И умре Сара у Киријат-Арви, а то је Хеврон, у земљи хананској. И дође Аврам да ожали Сару и оплаче.
22 24

摩利亞

摩利
Mólìya


th 01 002

2  神說、你帶著你的兒子、就是你獨生的兒子、你所愛的以撒 、往摩利亞地去、在我所要指示你的山上、把他獻為燔祭。 
2 Дн. 3:1, Јован 3:16
2 Shén shuō , nǐ daì zhe nǐde érzi , jiù shì nǐ dú shēng de érzi , nǐ suǒ aì de Yǐsā , wǎng Mólìya dì qù , zaì wǒ suǒ yào zhǐshì nǐde shān shàng , bǎ tā xiàn wéi Fánjì . 

2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. 

2. И рече му Бог: Узми сада сина свог, јединца свог милог, Исака, па иди у земљу Морију, и спали га на жртву тамо на брду где ћу ти казати.
21 23

1 Moj. 21 autora Синиша Стаматовић

yùn


2 亞伯拉罕 年老的時候撒拉 懷了孕.到 神所說的日期、就給亞伯拉罕 生了一個兒子。  
Дела 7:8, Јевр. 11:11
2 Dàng Yàbólāhǎn nián lǎo de shíhou , Sǎlā huái le yùn . dào shén suǒ shuō de rìqī , jiù gĕi Yàbólāhǎn shēng le yī gè érzi . 

2. Јер затрудне и роди Сара Авраму сина у старости његовој у исто време кад каза Господ. 

2 For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
20 22

塗抹

塗抹
túmǒ
wiki glosbe

14 又塗抹了在律例上所寫、攻擊我們有礙於我們的字據、把他撤去、釘十字架上. 

14 Yòu le zaì lǜ lì shang suǒ xiĕ , gōngjī wǒmen yǒu aì yú wǒmen de zìjù , bǎ tā chè qù , déng zaì shízìjià shang . 

14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; 

14. И избрисавши писмо уредбе која беше против нас, и то узевши са среде прикова га на крсту;


zòng

10 那些隨肉身、縱污穢的情慾、輕慢主治之人的、更是如此.他們膽大任性、毀謗在尊位的也不知懼怕. 

10 Nàxiē suí ròushēn , zòng wūhuì de qíngyù , qīngmàn zhǔzhì zhī rén de , gèng shì rúcǐ . tāmen dǎn dà rènxìng , huǐbàng zaì zūn wèi de yĕ bù zhī jùpà . 

10. А особито оне који иду за телесним жељама нечистоте, и не маре за поглаварство, и који су безобразни и самовољни, и не дрхћу хулећи на славу. 

10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.

119


119:143

119:143
03 0597

119:142

119:142
03 0597