stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 31. март 2018.

稼穡

稼穡
jiàsè

22 地還存留的時候、稼穡、寒暑、冬夏、晝夜、就永不停息了。 
Проп. 3:2, Јер. 33:20, Јер. 33:25
22 Dì hái cún liú de shíhou , jiàsè , hán shǔ , dōng xià , zhòuyè jiù yǒng bú tíngxī le . 

22. Од сада докле буде земље, неће нестајати сетве ни жетве, студени ни врућине, лета ни зиме, дана ни ноћи.

伸手


shēnshǒu

A korisnika Синиша Стаматовић
9 但遍地上都是水、鴿子不著落腳之地、就回到方舟挪亞那裡、挪亞伸手把鴿子接進方舟來。 
 9 Dàn biàn dì shǎng dōu shì shuǐ , gēzi zhǎo bú zhe luòjiǎo zhī dì , jiù huí dào fāngzhōu Nuóyà nàli , Nuóyà shēnshǒu bǎ gēzi jiē jìn fāngzhōu lái . 
 9. А голубица не нашавши где би стала ногом својом врати се к њему у ковчег, јер још беше вода по свој земљи; и Ноје пруживши руку ухвати је и узе к себи у ковчег. 
9 But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth: then he put forth his hand, and took her, and pulled her in unto him into the ark.

 지면에 물이 있으므로 비둘기가 접족할 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 오는지라 그가 손을 내밀어 방주 속 자기에게로 받아 들이고

9 on jimyeon-e mul-i iss-eumeulo bidulgiga jeobjoghal gos-eul chaj-ji moshago bangjulo dol-awa geuegelo oneunjila geuga son-eul naemil-eo bangju sog jagiegelo bad-a deul-igo

鴿子

鴿
gēzi
0008


8 他又放出一隻鴿子去、要看看水從地上退了沒有

8 Tā yòu fàng chū yī zhī gēzi qù , yào kàn kàn shuǐ cóng dì shǎng tuì le méiyǒu .8. Па пусти и голубицу да би видео је ли опала вода са земље. 

8 Also he sent forth a dove from him, to see if the waters were abated from off the face of the ground;

烏鴉

窗戶


chuānghu6 過了四十天、挪亞開了方舟的窗戶、 
1 Мој. 6:16
6 Guò le sì shí tiān , Nuóyà kāi le fāngzhōu de chuānghu

6. А после четрдесет дана отвори Ноје прозор на ковчегу, који беше начинио;

十月


shí yuè

Ћирилица & Latinica – Бројеви korisnika Синиша Стаматовић
5 水又漸消、到十月初一日、山頂都現出來了。 

5 Shuǐ yòu jiān xiāo , dào shí yuè chū yī rì , shāndǐng dōu xiàn chūlai le . 

5 And the waters decreased continually until the tenth month: in the tenth month, on the first day of the month, were the tops of the mountains seen. 

5. И вода опадаше све већма до десетог месеца; и првог дана десетог месеца показаше се врхови од брда.

亞拉臘

亞拉臘
Yàlālà
00
24 027
amh eng srb heb
亞拉臘山
Yàlālàshān


Yàlá xī

3 Shuǐ cóng dì shàng jiān tuì . guō le yī bǎi wǔ shí tiān , shuǐ jiù jiān xiāo .


 3 水從地上漸退.過了一百五十天、水就漸消。 
 3. И стаде вода опадати на земљи, и једнако опадаше после сто педесет дана;


21320

петак, 30. март 2018.

意思


yìsi

25 亞當又與妻子同房、他就生了一個兒子、起名叫塞特、意思說、 神另給我立了一個兒子代替亞伯、因為該隱殺了他。 

25 Yàdāng yòu yǔ qīzi tóngfáng , tā jiù shēng le yī gè érzi , qǐmíng jiào Sètè , si shuō , shén Lìng gĕi wǒ lì le yī gĕ érzi daìtì Yàbó , yīnwei Gāiyǐn shā le tā . 

25. А Адам опет позна жену своју, и она роди сина, и наде му име Сит, јер ми, рече, Бог даде другог сина за Авеља, ког уби Кајин.

七十七

七十
qī shí qī03 004

土八該隱

該隱
Tǔbāgāiyǐn

洗拉


Xǐlā


23 拉麥 對 他 兩 個 妻子 說 、 亞 大 、 洗 拉 、 聽 我 的 聲音 、 拉 麥 的 妻子 細聽 我 的話 語 、 壯年 人 傷 我 、 我 把 他殺 了 、 少年 人 損 我 、 我 把 他 害 了 .〔 或 作 我 殺 壯士 卻 傷 自己 我 害 幼童 卻 損 本身 〕

亞大

четвртак, 29. март 2018.

拉麥

瑪土撒利

00049 00056 20197 35582 29983 20197 25343 12289 20197 25343 29983 31859 25142 38597 21033 12289 31859 25142 38597 21033 29983 29802 22303 25746 21033 12289 29802 22303 25746 21033 29983 25289 40613 12290 

瑪土
Mǎtǔsālì
29802 22303 25746 21033
18 以諾生以拿、以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。

18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .
00049 00056 00089 00464 00110 00117 00242 00115 00104 00275 00110 00103 00089 00464 00110 00225 00046 00089 00464 00110 00225 00115 00104 00275 00110 00103 00077 00464 00104 00249 00089 00462 00108 00236 00046 00077 00464 00104 00249 00089 00462 00108 00236 00115 00104 00275 00110 00103 00077 00462 00116 00468 00115 00257 00108 00236 00046 00077 00462 00116 00468 00115 00257 00108 00236 00115 00104 00275 00110 00103 00076 00257 00109 00097 00236 00046

以拿


Yǐná
以拿 korisnika Синиша Стаматовић


18 以諾生以拿以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。 

18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .

米戶雅利


MǐhùYǎlì


18 以諾生以拿、以拿生米戶雅利、米戶雅利生瑪土撒利、瑪土撒利生拉麥。 

18 Yǐnuò shēng Yǐná . Yǐná shēng MǐhùYǎlì . MǐhùYǎlì shēng Mǎtǔsālì . Mǎtǔsālì shēng Lāmaì .

同房

 

00049 00055 35442 38577 33287 22971 23376 21516 25151 12289 20182 22971 23376 23601 25079 23381 12289 29983 20102 20197 35582 12289 35442 38577 24314 36896 20102 19968 24231 22478 12289 23601 25353 33879 20182 20818 23376 30340 21517 23559 37027 22478 21483 20316 20197 35582 12290
 21516 25151
tóngfáng 00116 00243 00110 00103 00102 00225 00110 00103 
th 01 017
17 該隱與妻子同房、他妻子就懷孕、生了以諾該隱建造了一座城、就按著他兒子的名將那城叫作以諾。 
Псал. 49:11
00049 00055 00071 00257 00105 00121 00464 00110 00121 00249 00113 00299 00122 00105 00116 00243 00110 00103 00102 00225 00110 00103 00044 00116 00257 00113 00299 00122 00105 00106 00105 00249 00104 00117 00225 00105 00121 00249 00110 00044 00115 00104 00275 00110 00103 00108 00101 00089 00464 00110 00117 00242 00046 00071 00257 00105 00121 00464 00110 00106 00105 00224 00110 00122 00224 00111 00108 00101 00121 00299 00122 00117 00242 00099 00104 00233 00110 00103 00044 00106 00105 00249 00224 00110 00122 00104 00101 00116 00257 00233 00114 00122 00105 00100 00101 00109 00237 00110 00103 00044 00106 00105 00224 00110 00103 00110 00224 00099 00104 00233 00110 00103 00106 00105 00224 00111 00122 00117 00242 00089 00464 00110 00117 00242 00046 
     17 Gāiyǐn yù qīzi tóngfáng , tā qīzi jiù huáiyùn , shēng le Yǐnuò . Gāiyǐn jiànzào le yī zuò chéng , jiù àn zhe tā érzi de míng , jiàng nà chéng jiào zuò Yǐnuò . 
00049 00055 00065 00110 00100 00067 00097 00105 00110 00107 00110 00101 00119 00104 00105 00115 00119 00105 00102 00101 00059 00097 00110 00100 00115 00104 00101 00099 00111 00110 00099 00101 00105 00118 00101 00100 00044 00097 00110 00100 00098 00097 00114 00101 00069 00110 00111 00099 00104 00058 00097 00110 00100 00104 00101 00098 00117 00105 00108 00100 00101 00100 00097 00099 00105 00116 00121 00044 00097 00110 00100 00099 00097 00108 00108 00101 00100 00116 00104 00101 00110 00097 00109 00101 00111 00102 00116 00104 00101 00099 00105 00116 00121 00044 00097 00102 00116 00101 00114 00116 00104 00101 00110 00097 00109 00101 00111 00102 00104 00105 00115 00115 00111 00110 00044 00069 00110 00111 00099 00104 00046 
17 And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.  

00049 00055 00046 01048 01087 01086 01079 01085 01072 01050 01072 01112 01080 01085 01078 01077 01085 01091 01089 01074 01086 01112 01091 00044 01072 01086 01085 01072 01079 01072 01090 01088 01091 01076 01085 01077 01080 01088 01086 01076 01080 01045 01085 01086 01093 01072 00046 01048 01089 01072 01079 01080 01076 01072 01075 01088 01072 01076 01080 01087 01088 01086 01079 01074 01072 01075 01072 01087 01086 01080 01084 01077 01085 01091 01089 01080 01085 01072 01089 01074 01086 01075 01045 01085 01086 01093 00046 

17. И позна Кајин жену своју, а она затрудне и роди Еноха. И сазида град и прозва га по имену сина свог Енох.

七百七十七

七百七十七
qī bǎi qī shí qī

五百九十五年

五百九十五年
wǔ bǎi jiǔ shí wǔ nián

th 01 030

操作


cāozuò

一百八十二

一百十二
yī bǎi bá shí èr

korisnika Синиша Стаматовић

九百六十九

九百六十
jiǔ bǎi liù shí jiǔ

七百八十二年

七百八十二年
qī bǎi bá shí èr nián

一百八十七

一百八十七
yī bǎi bá shí qī

三百六十五

三百六十五
sān bǎi liù shí wǔ

三百年

三百
sān bǎi nián

六十


liù shí

21 以諾活到六十五歲、生了瑪土撒拉 。 

21 Yǐnuò huó dào liù shí wǔ suì , shēng le Mǎtǔsǎlā . 

 21. А Енох поживе шездесет пет година, и роди Матусала;
六十 autora Синиша Стаматовић

九百六十二

九百六十
jiǔ bǎi liù shí èr

一百六十二

一百六十
yī bǎi liù shí èr

18 雅列活到一百六十二歲、生了以諾。 
Суд. 14:15, 1 Дн. 1:3
18 Yǎliè huó dào yī bǎi liù shí èr suì , shēng le Yǐnuò . 

18. А Јаред поживе сто и шездесет и две године, и роди Еноха;
一百六十二 autora Синиша Стаматовић

八百九十五

八百九十
bá bǎi jiǔ shí wǔ

六十五

六十
liù shí wǔ
15 瑪勒列活到六十五歲、生了雅列。 

15 Mǎlèliè huó dào liù shí wǔ suì , shēng le Yǎliè .  

15. А Малелеило поживе шездесет пет година, и роди Јареда;
六十五 autora Синиша Стаматовић

九百一十

九百一十
jiǔ bǎi yī shí

瑪勒列


Mǎlèliè
瑪勒列 korisnika Синиша Стаматовић
2 以挪士該南該南瑪勒列瑪勒列雅列、 

2 Yǐnuóshì shēng Gāinán . Gāinán shēng Mǎlèliè . Mǎlèliè shēng Yǎliè . 

2. Кајинан, Малелеило, Јаред,

八百四十年

八百四十
bá bǎi sì shí nián

生靈


shēnglíng

22 凡在旱地上、鼻孔有氣息的生靈都死了。 

22 Fán zaì hàndì shǎng , bíkǒng yǒu qìxī de shēnglíng dōu sǐ le . 

22. Све што имаше душу живу у носу, све што беше на сувом, помре. 

pinyin autora Синиша Стаматовић

所有的

所有的
suǒyǒude

十五


shí wǔ

浩大

浩大
hào dà

水勢

水勢
Shuǐshì

amh kor eng srb heb

18 水勢浩大、在地上大大的往上長、方舟在水面上漂來漂去。

18 Shuǐshì hào dà , zaì dì shǎng dàdà dì wǎng shǎng zhǎng , fāngzhōu zaì shuǐ miàn shǎng piāo lái piāo qù .


piāo

上漂
shàng piāo qǐ .
17 洪水氾濫在地上四十天、水往上長、把方舟從地上漂起。 

17 Hóngshuǐ fànlàn zaì dì shàng sì shí tiān , shuǐ wǎng shǎng zhǎng , bǎ fāngzhōu cóng dì shàng piāo qǐ . 

17. И би потоп на земљи за четрдесет дана; и вода дође и узе ковчег, и подиже га од земље.

среда, 28. март 2018.

裡頭

裡頭
lǐtou

血肉

血肉
xuèròu

15 凡有血肉、有氣息的活物、都一對一對的到挪亞那裡、進入方舟。 
15 Fán yǒu xiěròu, yǒu qìxí de huó wù, dōu yī duì yī duì de dào nuó yǎ nàlǐ, jìnrù fāngzhōu. 

15. Дође к Ноју у ковчег по двоје од сваког тела, у коме има жива душа,

大雨


dà yǔ
amh eng srb heb

2 淵源和天上的窗戶、都閉塞了、天上的大雨也止住了。 
1 Мој. 7:11, 1 Цар. 8:35, Јов 38:37

2 Yuānyuán hé tiān shǎng de chuānghu dōu bì saì le , tiān shàng de dà yǔ yĕ zhǐ zhù le . 

2. И затворише се извори бездану и уставе небеске, и дажд с неба престаде.

晝夜


zhòuyè

01 012

12 四十晝夜雨在地上。 
12 Sì shí zhòuyè jiàng dà yǔ zaì dì shàng . 
12. И удари дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи.

七天


qī tiān

10. А у седми дан дође потоп на земљу.


kūn ㄎㄨ
 26118


chóng ㄔㄨˊ
34802

⿱虫䖵

一對


yī duì
9 都是一對一對的、有公有母、到挪亞那裡進入方舟、正如 神所吩咐挪亞的。 

9 Dōu shì duì duì de , yǒu gōng yǒu mǔ , dào Nuóyà nàli jìnrù fāngzhōu , zhèng rú shén suǒ fēnfu Nuóyà de . 

9. Уђе к Ноју у ковчег по двоје, мушко и женско, као што беше Бог заповедио Ноју.


duǒ

昆蟲


kūnchóng8 潔淨畜類、和不潔淨畜類飛鳥並地上一切昆蟲

8 Jiéjìng de chùleì hé bú jiéjìng de chùleì , fēiniǎo bìng dì shàng yīqiè de kūnchóng ,

躲避


duǒbì

2 Moj. 17 autora Синиша Стаматовић

1以色列 全會眾都遵耶和華的吩咐、按著站口從的曠野往前行、在利非訂安營.百姓沒有水喝、 
2 Мој. 16:1, 2 Мој. 19:2, 4 Мој. 33:12, 4 Мој. 33:14
1 Yǐsèliè quánhuì zhòng dōu zūn Yēhéhuá de fēnfu , àn zhe zhàn kǒu cóng Xùn de kuàngyĕ wǎng qián xíng , zaì Lìfēidéng ān yíng . bǎixìng méiyǒu shuǐ hē , 

1. И подиже се из пустиње Сина сав збор синова Израиљевих путем својим по заповести Господњој, и стадоше у логор у Рафидину; а онде не беше воде да народ пије.

六百


liù bǎi

四十


sì shí

4 因為再過七天、我要降雨在地上四十晝夜、把我所造的各種活物、都從地上除滅。 
Јов 22:16, 2 Пет. 2:5
4 Yīnwei zaì guō qī tiān , wǒ yào jiàng yǔ zaì dì shàng sì shí zhòuyè , bǎ wǒ suǒ zào de gè zhǒng huó wù , dōu cóng dì shàng chúmiĕ . 

4. Јер ћу до седам дана пустити дажд на земљу за четрдесет дана и четрдесет ноћи, и истребићу са земље свако тело живо, које сам створио.


17 這四個大獸就是四王將要在世上興起. 
17 Zhè sì gè dà shòu jiù shì sì wáng jiāngyào zaì shìshang xīngqǐ . 
17. Ове четири велике звери јесу четири цара, који ће настати на земљи.

一百五十

一百五十
yī bǎi wǔ shí
24 水勢浩大、在地上共一百五十天。 
24 Shuǐshì hào dà , zaì dì shǎng gòng yī bǎi wǔ shí tiān . 

 24. И стајаше вода поврх земље сто педесет дана.


chù

01 008
牲畜
shēngchù


8 以掃說、我所遇見的這些群是甚麼意思呢.雅各 說、是要在我主面前蒙恩的。
1 Мој. 32:5, 1 Мој. 32:16

8 Yǐsǎo shuō , wǒ suǒ yùjiàn de zhèxie qún chù shì shénme yìsi ne , Yǎgè shuō , shì yào zaì wǒ zhǔ miànqián mĕng ēn de . 


 8. А Исав рече: Шта ће ти читава војска она коју сретох? А он рече: Да нађем милост пред господарем својим. 

8 And he said, What meanest thou by all this drove which I met? And he said, These are to find grace in the sight of my lord. 


shēng

牲畜
shēngchù

4 Moj. 22 autora Синиша Стаматовић 色列 人起行、在摩押平原、約但河 東、對著耶利哥安。 
1 Мој. 35:5, 4 Мој. 33:48, 4 Мој. 36:13, Ис.Н. 2:9

Yǐsèliè rén qǐ xíng , zaì Móyē píngyuán , Yuēdànhé dōng , duì zhe Yēlìgē ān yíng

1. Одатле се подигоше синови Израиљеви, и стадоше у логор у пољу моавском с оне стране Јордана према Јерихону.

積蓄

積蓄
jīxù

21 你要拿各樣食物積蓄起來、好作你和他們的食物。 
1 Мој. 1:29, Псал. 104:26
21 Nǐ yào ná gèyàng shíwù qǐlai , hǎo zuò nǐ hé tāmen de shíwù . 

21. И узми са собом свега што се једе, и чувај код себе, да буде хране теби и њима.

保全


bǎoquán

進入


jìnrù

氾濫

氾濫
fànlàn

一間


yī jiān

一併

一併
yībìng

th 01 013

世界


shìjiè

12  神觀看世界、見是敗壞了.凡有血氣的人、在地上都敗壞行為。 
Псал. 14:2, Псал. 33:13
12 Shén guānkàn shìjiè , jiàn shì baìhuaì le . fán yǒu xuèqì de rén , zaì dì shàng dōu baìhuaì le xíngwéi . 

12. И погледа Бог на земљу, а она беше покварена; јер свако тело поквари пут свој на земљи. 

12 And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.


jiè
20 西宏卻不信服以色列 人、不容他們經過他的境界.乃招聚他的眾民、在雅雜安營、與以色列 人爭戰。 

20 Xī hóng què bù xìnfú Yǐsèliè rén , bùróng tāmen jīngguò tāde jìngjiè , nǎi zhāo jù tāde zhòng mín zaì yǎ zá ān yíng , yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn . 

20. Али Сион не верова Израиљу да га пусти да пређе преко међе његове, него Сион скупи сав свој народ и стадоше у логор у Јаси, и поби се са Израиљем.

敗壞


baìhuaì

11 世界在 神面前敗壞.地上滿了強暴。 

11 Shìjiè zaì shén miànqián baìhuaì , dì shàng mǎn le qiángbào . 

11. А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља безакоња. 

11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.

是閃


shì Shǎn

眼前


yǎnqián

8 惟有挪亞在耶和華眼前蒙恩。 
1 Мој. 19:19, 2 Мој. 33:12, Лука 1:30, Дела 7:46
8 Wéiyǒu Nuóyà zaì Yēhéhuá yǎnqián méng ēn . 

8. Али Ноје нађе милост пред Господом.

除滅


chúmiĕ

後悔


hòuhuǐ

th 01 006
5
6 耶和華就後悔造人在地上、心中憂傷。 

6 Yēhéhuá jiù hòuhuǐ zào rén zaì dì shǎng , xīn zhòng yōushāng . 

6. Покаја се Господ што је створио човека на земљи, и би му жао у срцу.
4 Мој. 23:19, 1 Сам. 15:11, 1 Сам. 15:29, Иса. 63:10, Ефес. 4:30


hĕn

5 耶和華見人在地上罪惡大、終日所思想的盡都是惡. 

5 Yēhéhuá jiàn rén zaì dì shàng zuìè hĕn dà , zhōng rì suǒ sīxiǎng de jìn dōu shì ĕ . 

5. И Господ видећи да је неваљалство људско велико на земљи, и да су све мисли срца њиховог свагда само зле,

那時候

那時
Nàshíhòu4 那時候有偉人在地上、後來 神的兒子們、和人的女子們交合生子、那就是上古英武有名的人。

4 Nàshíhòu yǒu wĕirén zaì dì shàng , hòulái shén de érzi men hé rén de nǚzi men jiāo hé shēng zǐ , nà jiù shì shànggǔ yīngwǔ yǒumíng de rén .


4. А беше тада дивова на земљи; а и после, кад се синови Божји састајаху са кћерима човечијим, па им оне рађаху синове; то беху силни људи, од старине на гласу.
那時候 korisnika Синиша Стаматовић

一百二十年

一百二十
yī bǎi èr shí nián


3 耶和華說、人既屬乎血氣、我的靈就不永遠住在他裡面、然而他的日子還可到一百二十年。 
Псал. 78:39, Лука 19:42, Гал. 5:16, 1 Пет. 3:20
3 Yēhéhuá shuō , rén jì shǔ hū xuèqì , wǒde líng jiù bù yǒngyuǎn zhù zaì tā lǐmiàn . ránér tāde rìzi hái kè dào yī bǎi èr shí nián

3. А Господ рече: Неће се дух мој до века прети с људима, јер су тело; нека им још сто двадесет година.

30339

美貌


mĕimào

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18, 19 20 21 22.

2  神的兒子看見人的女子美貌、就隨意挑選、娶來為妻。 

2 Shén de érzi men kànjian rén de nǚzi mĕimào , jiù suíyì tiānxuǎn , qǔ lái wéi qī . 

2. Видећи синови Божји кћери човечије како су лепе узимаше их за жене које хтеше.
5 7