stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 30. јун 2019.


zhōng


2 仰望我們信心創始成終的耶穌 .〔或作仰望那將真道創始成終的耶穌 〕他因那擺前面的喜樂、就輕看羞辱、忍受了十字架的苦難、便坐 神寶座的右邊。 
Псал. 110:1, Лука 15:9, 2 Кор. 3:18, 1 Пет. 1:11
2 Yǎngwàng wèi wǒmen xìnxīn chuàngshǐ chéng zhōng de Yēsū . ( huò zuò yǎngwàng nà jiāng zhēn dào chuàngshǐ chéng zhōng de Yēsū ) tā yīn nà bǎi zaì qiántou de xǐlè , jiù qīng kàn xiūrǔ , rĕnshòu le shízìjià de kǔnàn , biàn zuò zaì shén bǎozuò de yòubiān . 

 2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. 

2. Гледајући на Начелника вере и Свршитеља Исуса, који место одређене себи радости претрпе крст, не марећи за срамоту, и седе с десне стране престола Божијег. 


 11 你所看見的、當寫在書上、達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉、那七個教會。

 Revelation 1:11

Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

俄梅戛

梅戛
é méi jiá

6 他又對我說、都成了。我是拉法我是俄梅戛、我是我是。我要將生命泉的水白白賜給那口的人喝。

Иса. 12:3, Јован 7:37, Откр. 22:17
6 Tā yòu duì wǒ shuō , dōu chéng le . wǒ shì a lā fǎ , wǒ shì é méi jiá , wǒ shì chū , wǒ shì zhōng . wǒ yào jiāng shēngmìng quán de shuǐ báibái cìgĕi nà kǒu kĕ de rén hē .

Revelation 21:6
And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.




6. И рече ми: Сврши се. Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак. Ја ћу жедноме дати из извора воде живе за бадава.




11 你所看見的、當寫在書上、達與以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉、那七個教會。 
Дела 16:14, Откр. 1:19
11 Nǐ suǒ kànjian de , dāng xiĕ zaì shū shàng , dá yǔ Yǐfúsuǒ , Shìmĕiná , Biéjiāmó , Tuīyǎtuīlǎ , Sādí , Fēilātiĕfēi , Lǎodǐjiā , nà qī gè jiàohuì .

Revelation 1:11
Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. 

10. Бејах у духу у дан недељни, и чух за собом глас велики као трубе који говораше: Ја сам Алфа и Омега, Први и Последњи;
11. И шта видиш напиши у књигу, и пошљи црквама које су у Азији: у Ефес, и у Смирну, и у Пергам, и у Тијатир, и у Сард, и у Филаделфију, и у Лаодикију.

拉法


66 008
8 主 神說我是阿拉法、我是俄梅戛、〔阿拉法俄梅戛乃希臘字母首末二字〕是昔以後永的全能者。 
Иса. 41:4
8 Zhǔ shén shuō , wǒ shì a lā fǎ , wǒ shì é méi jiá ( a lā fǎ é méi jiá nǎi xī là zì mǔ shǒu mò èr zì ) , shì xī zaì jīn zaì yǐhòu yǒng zaì de quánnéng zhĕ . 

8. Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак, говори Господ, Који јесте, и који беше, и који ће доћи, Сведржитељ. 

Revelation 1:8
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

我是阿

是阿
13 我是拉法我是俄梅戛我是首先的、我是末後的、我是我是。 
Иса. 41:4, Иса. 44:6
13 Wǒ shì a lā fǎ , wǒ shì é méi jiá , wǒ shì shǒuxiān de , wǒ shì mòhòu de , wǒ shì chū , wǒ shì zhōng . 

13. Ја сам Алфа и Омега, Почетак и Свршетак, Први и Последњи. 

13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.

燒香



3 這是因居民所行的惡、去燒香事奉別神、就是他們、和你們、並你們列祖所不認識的神、惹我發怒。 
5 Мој. 13:6, Јер. 19:4, Јер. 44:23
3 Zhè shì yīn mín suǒ xíng de è , qù shāoxiāng shìfèng bié shén , jiù shì tāmen hé nǐmen , bìng nǐmen lièzǔ suǒ bú rènshi de shén , rĕ wǒ fānù . 

3 Because of their wickedness which they have committed to provoke me to anger, in that they went to burn incense, and to serve other gods, whom they knew not, neither they, ye, nor your fathers. 

3. За злоћу њихову коју чинише да би ме гневили ходећи да каде и служе другим боговима, којих не знаше ни они ни ви ни оци ваши.

五十


12 00
9 於是王差遣五十夫長、帶領去見以利亞 、他就上到以利亞 那裡.以利亞 正坐在山頂上。五十夫長對他說、神人哪、王吩咐你下來。 
2 Цар. 6:13, Псал. 105:15, Амос 7:12, Мат. 27:29
9 Yúshì , wáng chāiqiǎn wǔ shí fú zhǎng , daìlǐng wǔ shí rén qù jiàn Yǐlìyà , tā jiù shàng dào Yǐlìyà nàli . Yǐlìyà zhēng zuò zaì shāndǐng shàng . wǔ shí fú zhǎng duì tā shuō , shén rén nǎ , wáng fēnfu nǐ xià lái . 

9. Тада посла к њему педесетника с његовом педесеторицом; и он отиде к њему; и гле, он сеђаше наврх горе: и педесетник му рече: Човече Божји, цар је заповедио, сиђи. 

9 Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him: and, behold, he sat on the top of an hill. And he spake unto him, Thou man of God, the king hath said, Come down.

субота, 29. јун 2019.

耶洗別

耶洗別
11 004
4 耶洗別耶和華眾先知的時候、俄巴底將一百個先知藏了、每五十人藏在一個洞裡、拿餅和水供養他們。 
2 Цар. 6:32, 2 Цар. 9:7, Јер. 36:19, Мат. 10:40
4 Yé xǐ bié shā Yēhéhuá zhòng xiānzhī de shíhou , é bā dǐ jiāng yī bǎi gè xiānzhī cáng le , mĕi wǔ shí rén cáng zaì yī gè dòng lǐ , ná bǐng hé shuǐ gòng yǎng tāmen . 

4. Јер кад Језавеља убијаше пророке Господње, узе Авдија сто пророка, и сакри их, по педесет у једну пећину, и храни их хлебом и водом. 

4 For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the LORD, that Obadiah took an hundred prophets, and hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water.)

園子


16 他在日光之下發青、蔓子爬滿了園子。 
Псал. 37:35
16 Tā zaì rì guāng zhī xià fā qīng , mán zǐ pá mǎn le yuánzi

16. Зелени се на сунцу, и у врх врта његовог пружају се огранци његови;

齊了

齊了


16 兵丁把耶穌 帶進衙門院裡.叫齊了全營的兵。 
Мат. 27:27
16 Bīng dīng bǎ Yēsū daì jìn yámen yuàn lǐ . jiào jì le quán yíng de bīng . 

16 And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band. 

16. А војници Га одведоше у судницу, и сазваше сву чету војника,

119:047

34 629 000
19 030
597
3 496
20 011
21 010
22 000 000
23 024 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080 041

119:046

119:046
34 629 000
19 030
597
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:045

34 629 000
19 030
0597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080 0104

119:044

34 629 000
19 030
0597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

четвртак, 27. јун 2019.


13 耶和華阿、你是從死門把我提拔起來的.求你憐恤我.看那恨我的人所加給我的苦難。 
Псал. 3:3
13 Yēhéhuá a , nǐ shì cóng sǐ mén bǎ wǒ tí bá qǐlai de . qiú nǐ liánxù wǒ . kàn nà hèn wǒde rén suǒ jiā gĕi wǒde kǔnàn . 

13. Смилуј се на ме, Господе; погледај како страдам од непријатеља својих, Ти, који ме подижеш од врата смртних,

уторак, 25. јун 2019.

119:050

34 629 000
19 030
597
0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:042

34 629 000
19 030
0597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080 038

119:034

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080 0104

以為

01 014
14 羅得就出去、告訴娶了他女兒的女婿們、〔娶了或作將要娶〕說、你們起來離開這地方、因為耶和華要毀滅這城.他女婿們卻以為他說的是戲言。 
2 Мој. 9:21, 4 Мој. 16:21, 4 Мој. 16:45, Јер. 51:6, Јер. 51:45, Лука 17:28, Лука 24:11, Откр. 18:4
14 Luódé jiù chū qù , gàosu qǔ le ( huò zuò jiāngyào qǔ ) tā nǚér de nǚxù men shuō , nǐmen qǐlai líkāi zhè dìfang , yīnwei Yēhéhuá yào huǐmiè zhè chéng . tā nǚxù men què wéi tā shuō de shì xì yán . 

14. И изиђе Лот, и каза зетовима својим, за које хтеде дати кћери своје, и рече им: Устајте, идите из места овог, јер ће сада затрти Господ град овај. Али се зетовима његовим учини да се шали.

119:041

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:040

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:039

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:038

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:037

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080

119:036

34 629 000
19 030
597
3 0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 124 019 018
26 080 037

119:033

34 629 000
19 030
597
0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 000 005 000 000
25 019 018
26 080
30 222
31 0292


21 011
11  神造萬物、各按其時成為美好.又將永生安置在世人心裡.〔永生原文作永遠〕然而 神從始至終的作為、人不能參透。 
5 Мој. 32:4, Проп. 7:23, Проп. 8:17, Рим. 11:33
11 Shén zào wànwù , ge àn qí shí chéngwéi mĕihǎo . yòu jiāng yǒngshēng ānzhì zaì shìrén xīnli . ( yǒngshēng yuánwén zuò yǒngyuǎn ) ránér shén cóng shǐ zhì zhōng de zuòwéi , rén bùnéng sān tòu . 

11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. 

11. Све је учинио да је лепо у своје време, и савет метнуо им је у срце, али да не може човек докучити дела која Бог твори, ни почетка ни краја.

понедељак, 24. јун 2019.

洗扁

洗扁

押瑪

所多瑪


Suǒduōmǎ


01 010

10 羅得舉目看見約但河 的全平原、直到瑣珥、都是滋潤的、那地耶和華未滅所多瑪 、蛾摩拉以先、如同耶和華園子、也像埃及地。
1 Мој. 14:2, 1 Мој. 19:22, 1 Мој. 19:24, 4 Мој. 32:1, 5 Мој. 34:3, Псал. 107:34

10 Luódé jǔmù kànjian Yuēdànhé de quán píngyuán , zhídào Suǒĕr , dōu shì zīrùn de , nà dì zaì Yēhéhuá wèi miè Suǒduōmǎ , Gémólā yǐ xiān rútóng Yēhéhuá de yuánzi , yĕ xiàng Āijí dì . 

Genesis 13:10
And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered every where, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the LORD, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. 

10. Тада Лот подиже очи своје и сагледа сву равницу јорданску, како целу натапаше река, беше као врт Господњи, као земља мисирска, све до Загора, пре него Господ затре Содом и Гомор.

недеља, 23. јун 2019.

5 Moj. 11 autora Синиша Стаматовић
th 05 001
你要愛耶和華你的 神、守他的吩咐、律例、典章、命。 
Зах. 3:7

Nǐ yào aì Yēhéhuá nǐde shén , cháng shǒu tāde fēnfu , lǜ lì , diǎnzhāng , jièmìng

1. Љуби, дакле, Господа Бога свог, и извршуј једнако шта је заповедио да извршујеш, и уредбе Његове, и законе Његове и заповести Његове.


cóng

субота, 22. јун 2019.

Adamovi sinovi autora Синиша Стаматовић



wiki glosbe 0004
th 01 001
23043
一日、那人和他妻子夏娃同房夏娃懷孕生了該隱、〔就是得的意思〕便說、耶和華使我得了一個男子。 
1 Yǒu yī rì , nà rén hé tā qīzi Xià tóngfáng . Xiàwá jiù huáiyùn , shēng le Gāiyǐn ( jiù shì dé de yìsi ) , biàn shuō , Yēhéhuá shǐ wǒ dé le yī gè nánzǐ . 

1. Иза тога Адам позна Јеву жену своју, а она затрудне и роди Кајина, и рече: Добих човека од Господа.

Genesis 4:1 
And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.


1 והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה׃
rising sun autora Синиша Стаматовић

男子



nánzǐ

05 005
0174 0176

5 婦女不可穿戴男子所穿戴的、男子也不可穿婦女的衣服、因為這樣行都是耶和華你 神所憎惡的。 
1 Кор. 14:40
5 Fùnǚ bùkĕ chuāndaì nánzǐ suǒ chuāndaì de , nánzǐ yĕ bùkĕ chuān fùnǚ de yīfu , yīnwei zhèyàng xíng dōu shì Yēhéhuá nǐ shén suǒ zēngwù de . 

5 The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment: for all that do so are abomination unto the LORD thy God. 

5. Жена да не носи мушко одело нити човек да се облачи у женске хаљине, јер је гад пред Господом Богом твојим ко год тако чини.

豐富


fēngfù

0582
19 024
24 耶和華阿、你所造的何其多、都是你用智慧造成的.遍地滿了你的豐富。 
24 Yēhéhuá a , nǐ suǒ zào de hé qí duō , dōu shì nǐ yòng zhìhuì zàochéng de . biàn dì mǎn le nǐde fēngfù . 
24. Како је много дела Твојих, Господе! Све си премудро створио; пуна је земља блага Твог.

119:032

34 0629 000
19 030
0597 
0496
20 011
21 010
22 000 000
23 000 000 000
24 082 005 000 000
25 019 018
26 080
30 222


hái
02 022

22 法老吩咐他的眾民說、以色列 人所生的男孩、你們都要丟在河裡、一切的女、你們要存留他的性命。 

 22 Fǎlǎo fēnfu tāde zhòng mín shuō , Yǐsèliè rén suǒ shēng de nánhái , nǐmen dōu yào diū zaì hé lǐ , yīqiè de nǚhái , nǐmen yào cún liú tāde xìngméng .  

22. Тада заповеди Фараон свему народу свом говорећи: Сваког сина који се роди баците у воду, а кћери све остављајте у животу.

петак, 21. јун 2019.

不得


bùdé
23 014
14 萬軍之耶和華親自默示我、說、這罪孽直到你們死、斷不得赦免.這是主萬軍之耶和華說的。 
1 Сам. 3:14, Језек. 24:13
14 Wàn jūn zhī Yēhéhuá qīnzì mò shì wǒ , shuō , zhè zuìniè zhídào nǐmen sǐ , duàn shèmiǎn . zhè shì zhǔ wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de . 

14. Али Господ над војскама јави ми: Неће вам се опростити ово безакоње до смрти, вели Господ, Господ над војскама.

仁義


rényì
20 003

3 使人處事.領受智慧、仁義、公平、正直的訓誨. 

3 Shǐ rén chù shì , lǐngshòu zhìhuì , rényì , gōngping , zhèngzhí de xùn huì . 

3. Ако призовеш мудрост, и к разуму подигнеш глас свој,

04 002
2 你要帶你弟兄利未人、就是你祖宗支派的人前來、使他們與你聯合服事你、只是你和你的兒子、要一同在法櫃的帳幕前。 
1 Мој. 3:6, 1 Мој. 29:34

2 Nǐ yào daì nǐ dìxiōng Lìwèi rén , jiù shì nǐ zǔzong zhīpaì de rén qián lái , shǐ tāmen yǔ nǐ liánhé , fúshì nǐ , zhǐshì nǐ hé nǐde érzi , yào yītóng zaì fǎ jǔ de zhàngmù qián gòngzhí . 

 2. И браћу своју, племе Левијево, племе оца свог узми к себи да буду уза те и служе ти; а ти ћеш и синови твоји с тобом служити пред шатором од састанка.

четвртак, 20. јун 2019.

供職


gòngzhí

02 007

7 你和你的兒子要為一切屬壇和幔子內的事、一同守祭司的職任、你們要這樣供職、我將祭司的職任給你們當作賞賜、事奉我.凡挨近的外人必被治死。 
4 Мој. 3:10, 1 Сам. 6:19, 1 Сам. 13:13, Језек. 44:8, Јевр. 9:3, Јевр. 9:6
7 Nǐ hé nǐde érzi yào wéi yīqiè shǔ tán hé mànzǐ neì de shì yītóng shǒu jìsī de zhírèn . nǐmen yào zhèyàng gòngzhí . wǒ jiàng jìsī de zhírèn gĕi nǐmen dàng zuò shǎngcì shìfèng wǒ . fán āijìn de waìrén bì beì zhìsǐ . 

7. А ти и синови твоји с тобом вршите свештеничку службу своју у свему што припада к олтару и шта бива иза завеса, и служите; свештенство даровах вам, зато ко би други приступио, да се погуби.


02 002

2 惟獨你可以親近耶和華.他們卻不可親近.百姓也不可和你一同上來。 

2 Wéidú nǐ kĕyǐ qīnjìn Yēhéhuá , tāmen què bùkĕ qīnjìn , bǎixìng yĕ bùkĕ hé nǐ yītóng shàng lái . 

2. И Мојсије сам нека приступи ка Господу, а они нека не приступе; и народ нека не иде на горе с њим.

среда, 19. јун 2019.

以他瑪

2 Moj. 28 autora Синиша Стаматовић
他瑪
Yǐtāmǎ
1 你要以色列 人中使你的哥哥 亞倫 、和他的兒子 拿答 、 亞比戶 、以利亞撒、以他瑪一同就近你、給我供祭司的職分。 
4 Мој. 16:1, 4 Мој. 16:5, 4 Мој. 17:1, 4 Мој. 18:7, Псал. 77:20, Псал. 99:6, Псал. 106:16, Псал. 115:10, Псал. 115:12, Псал. 118:3, Јевр. 5:1, Јевр. 5:4 
1 Nǐ yào cóng Yǐsèliè rén zhōng , shǐ nǐde gēge Yàlún hé tāde érzi Nádā , Yàbǐhù , YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ yītóng jiù jìn nǐ , gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn . 

1. А ти узми к себи Арона, брата свог са синовима његовим између синова Израиљевих да ми буду свештеници, Арон и Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар, синови Аронови.

加低斯

加低斯
Jiādīsī
16以色列 人從埃及上來、乃是經過曠野到紅海、來到加低斯
4 Мој. 13:27, 4 Мој. 14:25, 5 Мој. 1:40, 5 Мој. 1:46, Ис.Н. 5:6 
16 Yǐsèliè rén cóng Āijí shàng lái nǎi shì jīngguò kuàngyĕ dào Hónghǎi , lái dào Jiādīsī , 

16. Него изашавши из Мисира пређе Израиљ преко пустиње до Црвеног Мора и дође до Кадиса.