stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 21. мај 2022.

019006002

th 06 002 4822
2 過了三天、官長走遍營中、 
 2 Guō le sān tiān , guān zhǎng zǒu biàn yíng zhōng , 

 2. А после три дана прођоше управитељи кроз логор, 
 Ис.Н. 1:10, Ис.Н. 1:11