stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 31. јул 2020.

要屈

 
23 002
2 為要屈枉窮乏人、奪去我民中困苦人的理、以寡婦當作擄物、以孤兒當作掠物。 

2 Wéi yào qū wǎng qióngfá rén , duó qù wǒ mín zhōng kùnkǔ rén de lǐ , yǐ guǎfu dāngzuò lǔ wù , yǐ gūér dāng zuò lüè wù . 

2. Да одбију од суда убоге, и да отимају правицу сиромасима народа мог, да би им плен биле удовице и сироте грабеж.

神是


23 002
2 看哪神是我的拯救.我要倚靠他、並不懼怕.因為主耶和華是我的力、量、是我的詩歌.他也成了我的拯救
Иса. 49:5

2 Kàn nǎ , shén shì wǒde zhĕngjiù . wǒ yào yǐkào tā , bìng bù jùpà . yīnwei zhǔ Yēhéhuá shì wǒde lìliang , shì wǒde shīgē . tā yĕ chéngwéi wǒde zhĕngjiù .

2. Гле, Бог је спасење моје, уздаћу се и нећу се бојати, јер ми је сила и песма Господ Бог, Он ми би Спаситељ.

среда, 29. јул 2020.

的門

 
23 002
2 應當在淨光的山豎立大旗、向群眾揚聲招手、使他們進入貴冑的門。 
Иса. 5:26, Јер. 50:2, Јер. 51:25
2 Yīngdāng zaì jìng guāng de shān shù lì dà qí , xiàng qúnzhòng yáng shēng zhāo shǒu , shǐ tāmen jìnrù guìzhòu de mén

2. На гори високој подигните заставу, вичите им гласно, машите руком, нека уђу на врата кнежевска.

уторак, 28. јул 2020.

的家

 
22 002
2 我必引導你、領你進我母親的家、我可以領受教訓、也就使你喝石榴汁釀的香酒。 
2 Wǒ bì yǐndǎo nǐ , lǐng nǐ jìn wǒ mǔqin de jiā . wǒ kĕyǐ lǐngshòu jiàoxun , yĕ jiù shǐ nǐ hē shíliu zhī niáng de xiāng jiǔ . 

2. Повела бих те и довела бих те у кућу матере своје; ти би ме учио, а ја бих те појила вином мирисавим, соком од шипака.

肚 
22 002
2 你的臍如圓杯不缺調和的酒.你的腰如一堆麥子、周圍百合花。 

2 Nǐde qí rú yuán bēi , bù quē tiaóhe de jiǔ . nǐde yào rú yī duī maìzi , zhōuwéi yǒu bǎihéhuā . 

2. Пупак ти је као чаша округла, који није никад без пића; трбух ти је као стог пшенице ограђен љиљанима;

同在

 
14 007
7 你們當剛強壯膽、不要因亞述王和跟隨他的大軍恐懼、驚慌、因為我們同在的、比與他們同在的更大. 
5 Мој. 31:6, Ис.Н. 1:6, 2 Цар. 6:16, 2 Дн. 20:15
7 Nǐmen dāng gāngqiáng zhuàng dǎn , búyào yīn Yàshù wáng hé gēnsuí tāde dà jūn kǒngjù , jīnghuāng . yīnwei yǔ wǒmen tóng zaì de , bǐ yǔ tāmen tóng zaì de gèng dà . 

7. Будите слободни и храбри, не бојте се и не плашите се цара асирског ни свега мноштва што је с њим, јер је с нама већи него с њим.

понедељак, 27. јул 2020.

旗 
22 004
4 我的佳偶阿、美麗如得撒、秀美如耶路撒冷 、威武如展開旌的軍隊。 
2 Кор. 10:4
4 Wǒde jiā ǒu a , nǐ mĕilì rú dé sā , xiù mĕi rú Yēlùsǎlĕng , wēi wǔ rú zhǎn kāi jīng de jūnduì .  
3. Лепа си, драга моја, као Терса, красна си као Јерусалим, страшна као војска са заставама.

花 
3 我屬我的良人、我的良人也屬我.他在百合中牧放群羊。 

2 Кор. 10:4
3 Wǒ shǔ wǒde liáng rén , wǒde liáng rén yĕ shǔ wǒ . tā zaì bǎihéhuā zhōng mù fàng qún yáng . 3. Лепа си, драга моја, као Терса, красна си као Јерусалим, страшна као војска са заставама.

百合花

 
2 我的良人下入自己園中、到香花畦、在園內牧放群羊、採百合花。 
Пес. 2:16, Откр. 21:2
2 Wǒde liáng rén xià rù zìjǐ yuán zhōng , dào xiāng huā qí , zaì yuán neì mù fàng qún yáng , cǎi bǎihéhuā . 

2. Ја сам драгог свог, и мој је драги мој, који пасе међу љиљанима.

頭髮


22 002
2 我身睡臥、我心卻醒.這是我良人的聲音.他敲門、說、我的妹子、我的佳偶、我的鴿子、我的完全人、求你給我開門、因我的頭滿了露水、我的頭髮被夜露滴濕。 
Приче 8:4, Дан. 10:9, Откр. 3:20
2 Wǒ shēn shuì wò , wǒ xīn què xǐng . zhè shì wǒ liáng rén de shēngyīn . tā qiāomén , shuō , wǒde meìzi , wǒde jiā ǒu , wǒde gēzi , wǒde wánquán rén , qiú nǐ gĕi wǒ kāi mén , yīn wǒde tóu mǎn le lùshuǐ , wǒde tóufa beì yè lù dī shī . 

2. Ја спавам, а срце је моје будно; ето гласа драгог мог, који куца: Отвори ми, сестро моја, драга моја, голубице моја, безазлена моја; јер је глава моја пуна росе и коса моја ноћних капи.

敲門


0675
22 002

喪掉

 
22 002
2 你的牙齒如新剪毛的一群母羊、洗淨上來、個個都有雙生、沒有一隻喪掉子的。 

Пес. 6:5
2 Nǐde yá chǐ rú xīn jiǎn maó de yī qún mǔ yáng , xǐ jìng shang lái , ge gè dōu yǒu shuāng shēng , méiyǒu yī zhī sàngdiào zǐ de . 

2. Зуби су ти као стадо оваца једнаких, кад излазе из купала, које се све близне, а ниједне нема јалове.

недеља, 26. јул 2020.

荊 
jīng
22 002
2 我的佳偶在女子中、好像百合花在。 

2 Wǒde jiā ǒu zaì nǚzi zhōng , hǎoxiàng bǎihéhuā zaì jīng neì . 

2. Шта је љиљан међу трњем, то је драга моја међу девојкама.
autora Синиша Стаматовић

субота, 25. јул 2020.

到那

 
23 002
2 到那耶和華發生的苗、必華美尊榮、地的出產、必為以色列 逃脫的人顯為榮華茂盛。 
4 Мој. 17:8, Иса. 11:1, Иса. 28:5, Иса. 37:31, Јер. 23:5, Језек. 36:8, Рим. 1:3
2 Dào nà rì , Yēhéhuá fāshēng de miaó , bì huámĕi zūnróng , de de chūchǎn , bì wèi Yǐsèliè taótuō de rén xiǎn wèi rónghuá mào shèng . 

2. У оно време биће клица Господња на славу и част, и плод земаљски на красоту и дику остатку Израиљевом.

天哪

 
23 002
2 天哪、要聽、地阿、側耳而聽.因為耶和華說、我養育兒女、將他們養大、他們竟悖逆我。 

5 Мој. 32:1, Псал. 49:1, Иса. 34:1, Јер. 6:18, Мих. 6:1
2 Tiān , yào tīng , dì a ,zhāi ĕr ér tīng . yīnwei Yēhéhuá shuō , wǒ yǎng yù érnǚ , jiāng tāmen yǎng dà , tāmen jìng beìnì wǒ . 

2. Чујте, небеса, и слушај, земљо; јер Господ говори: Синове одгојих и подигох, а они се окренуше од мене.

петак, 24. јул 2020.

光明

 
21 002
2 不要等到日頭光明、月亮、星宿、變為黑暗、雨後雲彩反回、 

2 Búyào dĕng dào rìtou , guāngmíng , yuèliang , xīng xiù , biàn wèi hēiàn , yǔ hòu yúncai fǎn huí , 

2. Пре него помркне сунце и видело и месец и звезде, и опет дођу облаци иза дажда,

分給

 
21 002
2 你要分給七人、或分給八人、因為知道將來有甚麼災禍臨到地上。 
Псал. 112:9, Мих. 5:5, Лука 6:30, Ефес. 5:16
2 Nǐ yào fèn gĕi qī rén , huò fèn gĕi bá rén , yīnwei nǐ bù zhīdào jiānglái yǒu shénme zāihuò líndào dì shang . 

2. Раздели седморици и осморици; јер не знаш какво ће зло бити на земљи.

居左

左 
21 002
2 智慧人的心居右.愚昧人的心居左。 
Мат. 6:33, Кол. 3:1
2 Zhìhuì rén de xīn jū yòu . yúmeì rén de xīn zuǒ

2. Срце је мудром с десне стране, а лудом је с леве стране.

如何

 
 rúhé
21 002
2 凡臨到眾人的事、都是一樣.義人和惡人、都遭遇一樣的事.好人、潔淨人和不潔淨人、獻祭的與不獻祭的、也是一樣.好人如何、罪人也如何起誓如何、怕起誓的也如何。 
Псал. 73:3, Псал. 73:12, Псал. 73:17, Мал. 3:15
2 Fán líndào zhòngrén de shì , dōu shì yíyàng . yì rén hé è rén , dōu zāoyù yíyàng de shì . hǎo rén , jiéjìng rén hé bù jiéjìng rén , xiànjì de yǔ bù xiànjì de , yĕ shì yíyàng . hǎo rén rúhé , zuì rén yĕ rúhé . qǐshì de rúhé , pà qǐshì de yĕ rúhé

2. Све бива свима једнако: праведнику бива као безбожнику, добром и чистом као нечистом, оном који приноси жртву као оном који не приноси, како добром тако грешнику, оном који се куне као оном који се боји заклетве.

地呢

 
0662
21 021
21 誰知道人的靈是往上升、獸的魂是下入地呢。 

21 Shuí zhīdào rén de líng shì wǎng shang shēng , shòu de hún shì xià rù ne

21. Ко зна да дух синова људских иде горе, а дух стоке да иде доле под земљу?

歸於

 
0671
21 007
7 塵土歸於、靈仍歸於賜靈的 。 
7 Chéntǔ réng guī dì , líng réng guī cì líng de shén . 

7. И врати се прах у земљу, како је био, а дух се врати Богу, који га је дао.

嘔 
0664
21 017
17 並且他終身在黑暗中喫喝、多有煩惱、又有病患氣。 
17 Bìngqiĕ tā zhōng shēn zaì hēiàn zhōng chī hē , duō yǒu fán nǎo , yòu yǒu bìng huàn ǒu qì . 

17. И свега века свог јео у мраку, и много се бринуо и жалостио и љутио?

четвртак, 23. јул 2020.

既指

 
21 002
2 我勸你遵守王的命令既指 起誓、理當如此。 
Рим. 13:5
2 Wǒ quàn nǐ zūnshǒu wáng de mìnglìng . zhī shén qǐshì , lǐ dāng rúcǐ . 

2. Ја ти кажем: извршуј заповест цареву, и то заклетве Божје ради.

結局

結局 
21 002
2 往遭喪的家去、強如往宴樂的家去、因為死是眾人的結局.活人也必將這事放在心上。 
Мат. 5:4
2 Wǎng zāo sāng de jiā qù , jiàng rú wǎng yàn lè de jiāqù , yīnwei sǐ shì zhòngrén de jiéjú . huó rén yĕ bìjiāng zhè shì fàng zaì xīn shang . 

2. Боље је ићи у кућу где је жалост него где је гозба, јер је онде крај сваког човека, и ко је жив, слаже у срце своје.

寡少

 
21 002
2 你在 神面前不可冒失開口、也不可心急發言.因為 神在天上、你在地下、所以你的言語寡少。 

Псал. 39:1, Приче 10:19, Мат. 6:7
2 Nǐ zaì shén miànqián bùkĕ mào shī kāikǒu , yĕ bùkĕ xīn jí fā yán . yīnwei shén zaì tiān shang , nǐ zaì dì xià , suǒyǐ nǐde yányǔ yào guǎ shǎo

2. Немој наглити устима својим, и срце твоје да не буде брзо изговорити шта пред Богом, јер је Бог на небу, а ти си на земљи, зато нека буде мало речи твојих.

活人

 
21 002
2 因此我讚歎那早已死的死人、勝過那還活著的活人. 
Јов 3:17, Проп. 2:17, Јер. 22:10
2 Yīncǐ , wǒ zàn tàn nà zǎo yǐ sǐ de sǐ rén , shēng guo nà hái huó zhe de huó rén

2. Зато хвалих мртве који већ помреше више него живе који још живе.

среда, 22. јул 2020.

栽種

 
21 002
2 生有時、死有時.栽種有時、拔出所栽種的、也有時. 

1 Мој. 47:29, Јов 7:1, Иса. 38:1, Јован 11:14, Јевр. 9:27
2 Shēng yǒu shí , sǐ yǒu shí . zāizhòng yǒu shí , bá chū suǒ zāizhòng de , yĕ yǒu shí . 

2. Има време кад се рађа, и време кад се умире; време кад се сади, и време кад се чупа посађено;

功效

 
21 002
2 我指嬉笑說、這是狂妄.論喜樂說、有何功效呢。 
Приче 14:13, Проп. 7:3, Проп. 7:6, Иса. 22:12, Амос 5:6
2 Wǒ zhǐ xī xiào shuō , zhè shì kuáng wàng . lún xǐlè shuō , yǒu hé gōngxiào ne . 

 2. Смеху рекох: Лудујеш; и весељу: Шта то радиш?

行事

 
20 002
2 行動正直的、敬畏耶和華.行事乖僻的、卻藐視他。 
Јов 12:4
2 Xíngdòng zhèngzhí de , jìngwèi Yēhéhuá . guāi de , què miǎoshì tā . 

2. Ко ходи право, боји се Господа; а ко је опак на својим путевима, презире Га.

美福

 
20 002
2 人因口所結的果子、必享美福.奸詐人必遭強暴。 
Приче 4:17
2 Rén yīn kǒu suǒ jié de guǒzi , bì xiǎng mĕi . jiān zhà rén bì zāo qiángbào . 

2. Од плода уста својих сваки ће јести добро, а душа неваљалих људи насиље.

善人

 
20 002
2 善人必蒙耶和華的恩惠.設詭計的人、耶和華必定他的罪。 

2 Shàn rén bì méng Yēhéhuá de èn huì . shè guǐjì de rén , Yēhéhuá bìdéng tā dé zuì . 

2. Добар човек добија љубав од Господа, а човека зликовца осуђује.

無益

無益 
20 002
2 不義之財、毫無益處.惟有公義、能救人脫離死亡。 
Псал. 49:6, Дан. 4:27, Лука 12:19
2 Bù yì zhī cái , haó chù . wéiyǒu gōngyì , néng jiù rén tuōlí sǐwáng . 

2. Не помаже неправедно благо, него правда избавља од смрти.

宰殺


宰殺 
20 002
2 宰殺牲畜、調和旨酒、設擺筵席. 

2 Zǎishā shēngchù , tiaóhe zhǐ jiǔ , shè bǎi yánxí . 

2. Покла стоку своју, раствори вино своје, и постави сто свој.
0679

十字

 
th 20 002
2 他在道旁高處的頂上、在十字路口站立. 

2 Tā zaì dào páng gāo chù de dǐng shang , zaì shízìlùkǒu zhàn lì . 

2. Наврх висина, на путу, на распутицама стоји,

要給


yào gĕi

3 詭詐舌頭阿、要給甚麼呢。要拿甚麼加給你呢. 

3 Guǐzhà de shétou a , yào gĕi nǐ shénme ne . yào ná shénme jiā gĕi nǐ ne . 

3. Шта ће Ти дати и шта ће Ти принети језик лукави?

уторак, 21. јул 2020.

人心

 
20 002
2 人一切所行的、在自己眼中看為清潔惟有耶和華衡量人心。 
1 Сам. 16:7, Дан. 5:27
2 Rén yīqiè suǒ xíng de , zaì zìjǐ yǎn zhōng kàn wèi qīngjié . wéiyǒu Yēhéhuá héng liáng rén xīn

2. Човеку се сви путеви његови чине чисти, али Господ испитује духове.

心意

 
20 002
2 愚昧人不喜愛明哲、只喜愛顯露心意。 

2 Yúmeì rén bù xǐaì míng zhé , zhī xǐaì xiǎnlù xīn
2. Безумнику није мио разум него да се јавља срце његово.

無知識

識 
20 002
2 心無知識的、乃為不善.腳步急快的、難免犯罪。 
Ос. 4:6, Јован 16:3, Рим. 10:2
2 Xīn zhīzhì de , nǎi wèi bù shàn . jiǎobù jí kuaì de nánmiǎn fàn zuì . 

2. Кад је душа без знања, није добро; и ко је брзих ногу, спотиче се.

惹動

 
20 002
2 王的威嚇如同獅子吼叫.惹動他怒的、是自害己命。 

2 Wáng de wēi xià , rútóng shīzi hǒu jiào . dòng tā nù de , shì zì haì jǐ méng . 

2. Страх је царев као рика младог лава; ко га дражи, греши својој души.

人所

 
20 002
2 人所行的、在自己眼中都看為正.惟有耶和華衡量人心。 
1 Сам. 16:7, Јер. 17:10, Јован 2:24
2 Rén suǒ xíng de , zaì zìjǐ de yǎn zhōng dōu kàn wéi zhēng , wéiyǒu Yēhéhuá héng liáng rén xīn . 

2. Сваки се пут човеку чини прав, али Господ испитује срца.

понедељак, 20. јул 2020.

富戶

 
20 002
2 富戶窮人、在世相遇、都為耶和華所造。 
2 Fù hù qióngrén , zaì shì xiāng yù , dōu wèi Yēhéhuá suǒ zào . 

2. Богат и сиромах сретају се; обојицу је Господ створио.

喉嚨

喉嚨 
20 002
2 你若是貪食的、就當拿刀放在喉嚨上。 

2 Nǐ ruò shì tānshí de , jiù dāng ná dāo fàng zaì hóulóng shang . 

2. Иначе би сатерао себи нож у грло, ако би био лаком.


20 002
2 因為他們的心、圖謀強暴.他們的口、奸惡。 
2 Yīnwei tāmende xīn , tú móu qiángbào . tāmende kǒu tánlùn jiān è . 

 2. Јер о погибли мисли срце њихово и усне њихове говоре о муци.

隱祕

祕 
20 002
2 將事隱祕、乃 神的榮耀.將事察清、乃君王的榮耀。 
Јов 29:16, Рим. 11:33
 2 Jiāng shì yǐn , nǎi shén de róngyào . jiāng shì chá qīng , nǎi jūnwáng de róngyào . 

 2. Слава је Божија скривати ствар, а слава је царска истраживати ствар.

麻雀

雀 
20 002
2 麻雀往來、燕子翻飛、這樣、無故的咒詛、也必不臨到。 

2 què wǎng lái , yàn zǐ fān fēi , zhèyàng ,wú gù de zhòuzǔ , yĕ bì bù líndào . 

2. Као врабац кад прхне и ласта кад одлети, тако клетва незаслужена неће доћи.

誇獎

獎 
20 002
2 要別人誇獎你、不可用口自誇.等外人稱讚你、不可用嘴自稱。 

2 Yào biérén kuājiǎng nǐ , bùkĕ yòng kǒu zì kuā . dĕng waìrén chēngzàn nǐ , bùkĕ yòng zuǐzìchēng . 

2. Нека те хвали други, а не твоја уста, туђин, а не твоје усне.

更換

更換 
20 002
2 邦國因有罪過、君王就多更換.因有聰明知識的人、國必長存。 

2 Bāng guó yīn yǒu zuì guō , jūnwáng jiù duō gēnghuàn . yīn yǒu cōngming zhīshi de rén , guó bì chángcún . 

2. Кад се у земљи зла чине, настају јој многи кнезови; али кад се нађе човек разуман и вешт, остаје дуго.

недеља, 19. јул 2020.

歎 
20 002
2 義人增多、民就喜樂.惡人掌權、民就。 
Јест. 8:15, Јов 34:30
2 Yì rén zēng duō , mín jiù xǐlè . è rén zhǎngquán , mín jiù tàn

2. Кад се умножавају праведници, весели се народ; а кад влада безбожник, уздише народ.

蠢笨

蠢笨 
20 002
2 我比眾人蠢笨、也沒有人的。 
Псал. 73:22
2 Zhè rén duì Yǐtiĕ hé Wūjiǎ shuō , wǒ bǐ zhòngrén gèng chún bèn , yĕ méiyǒu rén de cōngming . 

2. Ја сам луђи од сваког, и разума човечијег нема у мене.

你呢

 
20 002
2 我的兒阿、我腹中生的兒阿、我許願得的兒阿、我當怎樣教訓你呢. 

2 Wǒde ér a, wǒ fù zhōng shēng de ér a , wǒ xǔyuàn dé de ér a , wǒ dāng zĕnyàng jiàoxun ne

2. Шта, сине мој, шта, сине утробе моје, и шта, сине завета мојих?

站在

 
19 002
2 耶路撒冷 阿、我們的腳、站在你的門內。 
Псал. 9:14
2 Yēlùsǎlĕng a , wǒmen de jiǎo zhàn zaì nǐde mén neì . 

2. Ево, стоје ноге наше на вратима твојим, Јерусалиме!

看哪

 
19 002
2 看哪、僕人的眼睛怎樣望主人的手、使女的眼睛怎樣望主母的手、我們的眼睛也照樣望耶和華我們的 神、直到他憐憫我們。 

2 Kàn , púrén de yǎnjing zĕnyàng wàng zhǔrén de shǒu , shǐnǚ de yǎnjing zĕnyàng wàng zhǔ mǔ de shǒu , wǒmen de yǎnjing yĕ zhàoyàng wàng Yēhéhuá wǒmen de shén , zhídào tā liánmǐn wǒmen . 

2. Као што су очи слугама упрте у руку господара њихових, као очи слушкињине у руку госпође њене, тако су очи наше у Господа Бога нашег, док се смилује на нас.

若不

 
19 002
2 若不耶和華幫助我們、人起來攻擊我們、 

2 Ruò shì Yēhéhuá bāngzhu wǒmen , dāng rén qǐlai gōngjī wǒmen , 

2. Да није био Господ с нама, кад људи усташе на нас,

滿舌

滿舌 
19 002
2 我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候、外邦中就有人說、耶和華為他們行了大事。 
Јов 8:21
2 Wǒmen mǎn kǒu xǐ xiào , mǎn shé huānhū de shíhou , waì bāng zhōng jiù yǒu rén shuō , Yēhéhuá wèi tāmen xíng le dà shì . 

2. Тада уста наша беху пуна радости, и језик наш певања. Тада говораху по народима: Велико дело чини Господ на њима.

晨 
19 002
2 你們、夜晚安歇、喫勞碌得來的飯、本是枉然.惟有耶和華所親愛的、必叫他安然睡覺。 
1 Мој. 3:17
2 Nǐmen qīngchén zǎo qǐ , yè wǎn ānxiē , chī laólù dé lái de fàn , bĕn shì wǎngrán . wéiyǒu Yēhéhuá suǒ qīnaì de , bì jiào tā ānrán shuìjiào . 

2. Узалуд раните, касно лежете, једете хлеб уморни; милом свом Он даје сан.

了我

 
19 002
2 從我幼年以來敵人屢次苦害我、卻沒有了我。 

2 Cóng wǒ yòunián yǐlái , dírén lǚcì kǔhaì wǒ , què méiyǒu shēng le

2. Много ми досађиваше од младости моје, али ме не свладаше.

側耳

耳 
19 002
2 主阿求你聽我的聲音.願你側耳聽我懇求聲音。 
2 Zhǔ a , qiú nǐ tīng wǒde shēngyīn . yuàn nǐ zhāi ĕr tīng wǒ kĕnqiú de shēngyīn . 

2. Господе! Чуј глас мој. Нека пазе уши Твоје на глас мољења мог.

許願

 
19 002
2 他怎樣耶和華起誓、向雅各 的大能者許願、  
2 Tā zĕnyàng xiàng Yēhéhuá qǐshì , xiàng Yǎgè de dà néng zhĕ yuàn

2. Како се кунуо Господу, и заветовао Богу Јаковљевом:

殿中

殿 
19 002
耶和華的僕人、站在耶和華殿中、站在我們 神殿院中的、你們要讚美他。 
Лука 2:37
2 Yēhéhuá de púrén zhàn zaì Yēhéhuá diàn zhōng , zhàn zaì wǒmen shén diàn yuàn zhōng de , nǐmen yào zànmĕi tā . 

 2. Који стојите у дому Господњем; у дворима дома Бога нашег.

之神

 
19 002
2 你們要稱謝萬神之神、因他的慈愛永遠長存. 
2 Мој. 18:11, 5 Мој. 10:17, Ис.Н. 22:22
2 Nǐmen yào chēngxiè wàn shén zhī shén , yīn tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún . 

2. Славите Бога над боговима; јер је довека милост Његова.

埃提

 
1026
44 027
27 腓利就起身去了.不料、有一個埃提阿伯〔即古實以賽亞 十八章一節〕人、是個有大權的太監、在埃提阿伯女王干大基的手下總管銀庫、他上耶路撒冷 禮拜去了. 
1 Цар. 8:41, Псал. 68:29, Псал. 68:31, Иса. 18:7, Иса. 43:6, Иса. 56:3, Јер. 13:23, Соф. 3:10, Јован 12:20
27 Féi lì jiù qǐshēn qù le . búliào , yǒu yī gè āi tí bǒ a rén ( jì Gǔshí jiàn Yǐsaìyà shí bā zhāng yī jiē ) shì yǒu  quán de taì jiàn , zaì āi tí a bó nǚwáng gàn dà jī de shǒu xià zǒng guǎn yín kù , tā shàng Yēlùsǎlĕng lǐbaì qù le . 

27. И уставши пође. И гле, човек Арапин, ушкопљеник, властелин Кандакије царице арапске, што беше над свим њеним ризницама, који беше дошао у Јерусалим да се моли Богу, 

Acts 8:27 

And he arose and went: and, behold, a man of Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship,

субота, 18. јул 2020.

樹上

 
19 002
2 我們把琴掛在那裡的柳樹上。 
Иса. 24:8, Плач 5:15, Амос 8:10, Откр. 18:22
2 Wǒmen bǎ qín guà zaì nàli de liǔ shù shang

2. О врбама сред њега вешасмо харфе своје.

下拜

 
19 002
2 我要向你的聖殿下拜、為你的慈愛和誠實稱讚你的名.因你使你的話顯為大、過於你所應許的。〔或作超乎你的名聲〕 
1 Цар. 8:29, Псал. 5:7, Иса. 42:21, Дан. 6:10, Јона 2:8
2 Wǒ yào xiàng nǐde shèng diàn xià baì , wéi nǐde cíaì hé chéngshí chēngzàn nǐde míng . yīn nǐ shǐ nǐde huà xiǎn wéi dà , guòyú nǐ suǒ yīngxǔ de ( huò zuò chāo hū nǐde míngsheng ) . 

2. Поклањам се пред светом црквом Твојом, и славим име Твоје, за доброту Твоју и за истину Твоју; јер си по сваком имену свом подигао реч своју.

意念

 
19 002
2 我坐下、我起來、你都曉得.你從遠處知道我的意念。 
2 Цар. 19:27, Плач 3:63, Мат. 9:4, Јован 2:24
2 Wǒ zuò xià , wǒ qǐlai , nǐ dōu xiǎodé . nǐ cōng yuǎn chù zhīdào wǒde yìniàn

2. Ти знаш кад седам и кад устанем; Ти знаш помисли моје издалека;

奸惡

 
2 他們心中圖謀奸惡常常聚集要爭戰。 

2 Tāmen xīn zhōng tú móu jiān è , chángcháng jùjí yào zhēng zhàn . 

2. Који помишљају зло у срцу и сваки дан подижу рат;

祈求

 
19 002
2 願我的禱告、如香陳列在你面前.願我舉手祈求、如獻晚祭。 
Ефес. 5:2, 1 Тим. 2:8, Откр. 8:4
2 Yuàn wǒde dǎogào , rú xiāng chén liè zaì nǐ miànqián . yuàn wǒ jǔ shǒu qíqiú , rú xiàn wǎn zhaì . 

2. Нек изађе молитва моја као кад пред лице Твоје, дизање руку мојих као принос, вечерњи.

情 
19 002
2 我在他面前吐露我的苦.陳說我的患難。 

2 Wǒ zaì tā miànqián tǔ lù wǒde kǔ qíng , chénshuō wǒde huànnàn . 

2. Изливам пред Њим мољење своје, тугу своју пред Њим казујем,

審問


19 002
2 求你不要審問僕人.因為在你面前凡活著的人、沒有一個是義的。 
Јов 4:17, Јов 14:3, Проп. 7:20, Гал. 2:16
2 Qiú nǐ búyào shĕnwèn púrén . yīnwei zaì nǐ miànqián , fán huó zhe de rén , méiyǒu yī gè shì yì de . 
2. И не иди на суд са слугом својим, јер се неће оправдати пред Тобом нико жив.

山寨

寨 
19 002
2 他是我慈愛的主、我的山寨、我的高臺、我的救主、我的盾牌、是我所投靠的.他使我的百姓服在我以下。 

2 Tā shì wǒ cíaì de zhǔ , wǒde shān zhaì , wǒde gāo tái , wǒde jiù zhǔ , wǒde dùnpái , shì wǒ suǒ tóukào de . tā shǐ wǒde bǎixìng fú zaì wǒ yǐxià . 

2. Добротвор мој и ограда моја, уточиште моје и Избавитељ мој, Штит мој, Онај у кога се уздам, који ми покорава народ мој.

也要

 
19 002
2 我要天天稱頌你.也要永永遠遠讚美你的名。 

2 Wǒ yào tiāntiān chēngsòng nǐ , yào yǒng yǒngyuǎn yuǎn zànmĕi nǐde míng . 

2. Сваки ћу Те дан благосиљати, и хвалићу име Твоје довека и без престанка.

還活


19 002
2 我一生要讚美耶和華.我還活的時候、要歌頌我的 神。 

2 Wǒ yìshēng yào zànmĕi Yēhéhuá . wǒ hái huó de shíhou yào gēsòng wǒde shén . 

2. Хвалићу Господа за живота свог, певаћу Богу свом док ме је год.

петак, 17. јул 2020.

的那

 
2 說、願我生的那日和說懷了男胎的那夜、都滅沒。

2 Yuàn wǒ shēng de nà rì

2. И проговоривши Јов рече:

開口

 
此後約伯開口咒詛自己的生日、 

 Cǐ hòu , Yuēbó kāikǒu zhòuzǔ zìjǐ de shēngri , shuō , 

1. Потом отвори уста своја Јов и стаде клети дан свој.
2 4