stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 30. октобар 2019.

0496
47  那為我伸冤使在我以下的。

Псал. 81:14
 47 Zhè wèi shén , jiù shì nà wèi wǒ shēnyuān , shǐ zhòng mín fù zaì wǒ yǐxià de .

47. Бог, који ми даје освету, и покорава ми народе,  

磐石

pánshí
46 耶和華是活 .願我的磐石被人稱頌.願救我的 被人尊崇。 
Јер. 10:10 
 46 Yēhéhuá shì huó shén . yuàn wǒde pánshí beì rén chēngsòng . yuàn jiù wǒde shén beì rén zūnchóng .

46. Жив је Господ, и да је благословен бранич мој! Да се узвиси Бог спасења мог, 


外邦45 外邦人要衰殘、戰戰兢兢的出他們的營寨。
Мих. 7:17 
45 Waìbāngrén yào cuī cán , zhàn zhàn jīng jīng de chū tāmende yíng zhaì .

45. Туђини бледе, дрхћу у градовима својим. 

在外

zaì waì
0496
49 耶和華阿因此我要在外稱謝你、歌頌你的
49 Yēhéhuá a , yīncǐ wǒ yào zaì waì bāng zhōng chēngxiè nǐ , gēsòng nǐde míng . 

49. Тога ради хвалим Те, Господе, пред 
народима, и певам имену Твом,

就必

44 他們聽見我的名聲就必順從我.外邦人要投降我。 


 44 Tāmen yī tīngjian wǒde míngsheng , jiù bì shùncóng wǒ . waìbāngrén yào tóu jiàng wǒ .


 44. По самом чувењу слушају ме, туђини покорни су ми. 

你救

你救
Nǐ jiù
0496
43 你救脫離百姓的爭競、立我作列國的元首.我素不認識的民必事奉我。
43 Nǐ jiù wǒ tuōlí bǎixìng de zhēngjing , lì wǒ zuò liè guó de yuánshǒu . wǒ sù bú rènshi de mín bì shìfèng wǒ .

 43. Ти ме избављаш од буне народне, постављаш ме да сам глава туђим племенима; народ ког не познавах, служи ми.

倒出


42 我搗碎他們如同風前的灰塵、倒出他們如同街上的泥土。
 42 Wǒ dǎo suì tāmen , rútóng fēng qián de huī 
chén , dǎo chū tāmen , rútóng jiē shang de ní tǔ . 


 42. Расипам их као прах по ветру, као блато по улицама газим их.

呼求

41 他們呼求、卻無人拯救、就是呼求耶和華、他也不應允。 
Приче 1:28
 41 Tāmen hū qiú , què wú rén zhĕngjiù , jiù shì hū qiú Yēhéhuá , tā yĕ bù yīngyún .


 41. Они вичу, али немају помагача, ка Господу, али их Он не слуша. 

以力

以力
39 因為你曾以力量束我的腰、使我能爭戰.你也使那起來攻擊我的都服在我以下。 
39 Yīnwei nǐ céng Yǐlì liáng shù wǒde yào , shǐ wǒ néng zhēng zhàn . nǐ yĕ shǐ nà qǐlai gōngjī wǒde , dōu fù zaì wǒ yǐxià .
39. Јер ме Ти опасујеш снагом за бој, и који устану на ме, обараш их преда мном.

以剪

以剪
40 你又使我的仇敵在我面前轉背逃跑、叫我能以剪除那恨我的人。
1 Мој. 49:8
 40 Nǐ yòu shǐ wǒde chóudí zaì wǒ miànqián zhuǎn bēi taópǎo , jiào wǒ néng yǐ jiǎnchú nà hèn wǒde rén .
 40. Непријатеља мојих плећи Ти ми обраћаш, и потирем ненавиднике своје. 


50 耶和華大的救恩給他所立的王、施慈愛給他的受膏者、就是給大衛 和他的後裔直到永遠。 
Псал. 21:5, Псал. 144:10
50 Yēhéhuá cì jí dà de jiùēn gĕi tā suǒ lì de wáng , shī cíaì gĕi tāde shòu gāo zhĕ , jiù shì gĕi Dàwèi hé tāde hòuyì , zhídào yǒngyuǎn .

 50. Који славно избављаш цара свог, и чиниш милост помазанику свом Давиду и наслеђу његовом довека. 

понедељак, 28. октобар 2019.


diē
36 你使我腳下的地步寬闊我的未曾。 

36 Nǐ shǐ wǒ jiǎo xià de dìbù kuānkuò . wǒde jiǎo wèicéng huá diē . 

36. Ти шириш корак мој, те се не спотичу ноге моје.

недеља, 27. октобар 2019.


bì 
34 教導我的手能以爭戰、甚至我的膀臂能開銅弓。 

34 Tā jiàodǎo wǒde shǒu néng yǐ zhēng zhàn , shènzhì wǒde bǎngbì néng kāi tóng gōng . 

34. Учи руке моје боју, и мишице моје чини да су лук од бронзе.

субота, 26. октобар 2019.33 他使我的腳快如母鹿的、又使我在高處安穩。 

33 Tā shǐ wǒde jiǎo kuaì rú mǔ lù de tí , yòu shǐ wǒ zaì gāo chù ānwĕn . 

33. Даје ми ноге као у јелена, и на висине ставља ме.

除了


chúle
31 除了耶和華、誰是 神呢.除了我們的 神、誰是磐石呢. 
5 Мој. 32:32, 2 Сам. 22:32
31 Chúle Yēhéhuá , shuí shì shén ne . chúle wǒmen de shén , shuí shì pánshí ne . 

31. Јер ко је Бог осим Господа, и ко је одбрана осим Бога нашег?

четвртак, 24. октобар 2019.


29 藉著你衝入敵軍、藉著我的 神跳過牆。 

29 Wǒ jiè zhe nǐ chōng rù dí jūn , jiè zhe wǒde shén tiào guo qiáng yuán . 

29. С Тобом разбијам војску, и с Богом својим скачем преко зида.

困苦


Kùnkǔ
27 困苦百姓、你必拯救.高傲的眼目、你必使他降卑。 
Приче 6:17
27 Kùnkǔ de bǎixìng , nǐ bì zhĕngjiù . gāo ào de yǎnmù , nǐ bì shǐ tā jiàng bēi . 

27. Јер Ти помажеш људима невољним, а очи поносите понижаваш.

среда, 23. октобар 2019.

彎曲

彎曲
wānqū
26 清潔的人、你以清潔待他.乖僻的人、你以彎曲待他。 
3 Мој. 26:23
26 Qīngjié de rén , nǐ yǐ qīngjié dāi tā . guāi pì de rén , nǐ yǐ wānqū dāi tā . 

26. С чистим чисто, а с неваљалим насупрот њему.

уторак, 22. октобар 2019.

你以

nǐ yǐ
0496
25 慈愛你以慈愛完全你以完全。 
Мат. 18:32
25 Cíaì de rén , nǐ yǐ cíaì dāi tā . wánquán de rén , nǐ yǐ wánquán dāi tā . 

25. Са светима поступаш свето, с човеком верним верно,

清潔


qīngjié
24 所以耶和華我的公義、按在他眼前手中的清潔償還。 
Рута 2:12, Мат. 10:41
24 Suǒyǐ Yēhéhuá àn wǒde gōngyì , àn wǒ zaì tā yǎnqián shǒu zhōng de qīngjié , chánghuán wǒ . 

24. Даде ми Господ по правди мојој, по чистоти руку мојих пред очима Његовим.

понедељак, 21. октобар 2019.

報答

bàodá
20 耶和華按著我的公義報答、按著手中的清潔賞賜。 
2 Сам. 22:21, Псал. 18:24, Приче 18:10, Мат. 6:4, 1 Кор. 3:8
20 Yēhéhuá àn zhe wǒde gōngyì bàodá wǒ , àn zhe wǒ shǒu zhōng de qīngjié shǎngcì wǒ . 

20. Даде ми Господ по правди мојој, и за чистоту руку мојих дарива ме.

災難

zāinàn
18 遭遇災難日子他們攻擊.但耶和華我的倚靠。 

18 Wǒ zāoyù zāinàn de rìzi , tāmen lái gōngjī wǒ . dàn Yēhéhuá shì wǒde yǐkào . 

18. Усташе на ме у дан невоље моје, али ми Господ би потпора.


jìng
17 他脫離我的敵、和那些恨我的人.因為他們比我強盛。 

17 Tā jiù wǒ tuōlí wǒde jìng dí , hé nàxiē hèn wǒde rén . yīnwei tāmen bǐ wǒ qiángshèng . 

17. Избави ме од непријатеља мог силног и од мојих ненавидника, кад беху јачи од мене.

抓住

抓住
zhuāzhù
16 他從高天伸手抓住我.把我從大水中拉上來。 
Псал. 144:7
16 Tā cóng gāo tiān shēnshǒu zhuāzhù wǒ . bǎ wǒ cóng dà shuǐ zhōng lā shang lái . 

16. Тада пружи с висине руку, ухвати ме, извуче ме из воде велике.

顯露


xiǎnlù
15 耶和華阿你的斥責一發、你鼻孔的氣一出、海底就出現、大地的根基也顯露。 
Псал. 104:7
15 Yēhéhuá a , nǐde chìzé yī fā, nǐ bíkǒng de qì yī chū , hǎi dǐ jiù chūxiàn , dàdì de gēnjī yĕ xiǎnlù . 

15. И показаше се извори водени, и открише се темељи васиљени од претње Твоје, Господе, од дихања духа гнева Твог.

недеља, 20. октобар 2019.

擾亂


rǎoluàn
14 他射出箭來、使仇敵四散.多多發出閃電、使他們。 
4 Мој. 24:8, 5 Мој. 32:23, Јов 6:4, Псал. 21:12
14 Tā shè chū jiàn lái , shǐ chóudí sì sǎn . duō duō fāchū shǎndiàn , shǐ tāmen rǎoluàn

14. Пусти стреле своје, и разметну их; силу муња, и расу их.

léi
13 耶和華也在天上.至高者發出聲音、便有冰雹火炭。 
Псал. 29:3
13 Yēhéhuá yĕ zaì tiān shang dǎ léi . zhìgāo zhĕ fāchū shēngyīn , biàn yǒu bīngbaó huǒ tàn . 

13. Загрме на небесима Господ, и Вишњи пусти глас свој, град и живо угљевље.

冰雹

冰雹
bīngbaó
12 因他面前的光輝、他的厚雲行過.便有冰雹火炭。 
Псал. 50:3
12 Yīn tā miànqián de guāng huī , tāde hòu yún xíng guo . biàn yǒu bīngbaó huǒ tàn . 

12. Од севања пред Њим кроз облаке Његове удари град и живо угљевље.

субота, 19. октобар 2019.

翅膀

翅膀
chìbǎng
10 他坐著基路伯飛行.他藉著風的翅膀快飛。 

10 Tā zuò zhe Jīlùbǎi fēi xíng . tā jiè zhe fēng de chìbǎng kuaì fēi . 

10. Седе на херувима и подиже се, и полете на крилима ветреним.

下垂


xiàchuī
9 他又使天下垂、親自降臨.有黑雲在他腳下。 
Иса. 19:1, Иса. 64:1
9 Tā yòu shǐ tiān xiàchuī , qīnzì jiànglín . yǒu hēi yún zaì tā jiǎo xià . 

9. Сави небеса и сиђе. Мрак беше под ногама Његовим.

8 從他鼻孔煙上騰、從他口中發火焚燒.連炭也了。 

8 Cóng tā bíkǒng mò yān shang téng , cóng tā kǒu zhōng fā huǒ fùnshāo . lián tàn yĕ zhe le . 

8. Подиже се дим од гнева Његовог, из уста Његових огањ, који прождире и живо угљевље одскакаше од Њега.

搖撼


yáohàn


7 那時因他發怒、地就搖撼戰抖、山的根基也震動搖撼。 

Иса. 24:18, Амос 8:8, Дела 4:31
7 Nàshí yīn tā fānù , dì jiù yáohàn zhàn dǒu , shān de gēnjī yĕ zhèndòng yáohàn . 

7. Затресе се и поколеба се земља, задрмаше се и померише из темеља горе, јер се Он разљути.

уторак, 1. октобар 2019.

陰間

sinisa632


5 陰間死亡網羅臨到。 

5 Yīnjiān de shéng suǒ chán rǎo wǒ . sǐwáng de wǎngluó líndào wǒ . 

5. Опколише ме болести паклене, стегоше ме замке смртне.

TarGet PTC


4 曾有死亡急流使驚懼. 
Јов 30:14, Псал. 116:3, Иса. 17:13, Јер. 51:55
4 Céng yǒu sǐwáng de shéng suǒ chán rǎo wǒ . fĕi leì de jí liú shǐ wǒ jīng jù . 

4. Обузеше ме смртне болести, и потоци неваљалих људи уплашише ме.