stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

субота, 21. мај 2022.

019006002

th 06 002 4822
2 過了三天、官長走遍營中、 
 2 Guō le sān tiān , guān zhǎng zǒu biàn yíng zhōng , 

 2. А после три дана прођоше управитељи кроз логор, 
 Ис.Н. 1:10, Ис.Н. 1:11

петак, 4. фебруар 2022.

當為

th 26 001
當為以色列 的王作起哀歌、 


 Nǐ dāng wéi Yǐsèliè de wáng zuò qǐ āi gē ,

1. А ти наричи за кнезовима Израиљевим;

субота, 24. октобар 2020.

拉撒路

拉撒路 

2 這馬利亞 就是那用香膏抹主、又用頭髮擦他腳的.患病的拉撒路是他的兄弟。 
Мат. 26:7, Мар. 14:3, Лука 7:37

2 Zhè Mǎlìyà jiù shì nà yòng xiānggāo mǒ zhǔ , yòu yòng tóufa cā tā jiǎo de . huànbìng de Lāsalù shì tāde xiōngdi . 

2. (А Марија, које брат Лазар боловаше, беше она што помаза Господа миром и отре ноге Његове својом косом.)

四更

25 夜裡四更天、耶穌 在海面上走、往門徒那裡去。 

25 Yè lǐ sì gēng tiān , Yēsū zaì hǎi miàn shang zǒu , wǎng méntǔ nàli qù . 

25. А у четврту стражу ноћи отиде к њима Исус идући по мору.

недеља, 18. октобар 2020.

他轄

轄 

01 024
24 拿鶴的妾名叫流瑪、生了提八、迦含、他轄、和瑪迦。 

24 Náhè de qiè míng jiào Liúmǎ , shēng le Tíbā , JiāHán , Tāxiá , hé Mǎjiā . 

24. И иноча његова, по имену Ревма, роди и она Тавека и Гама и Тохоса и Моха.

一棵

一棵 
0021
01 033
33 亞伯拉罕 在 別是巴 栽上一棵垂絲柳樹、又在那裡求告耶和華永生 神的名。 

5 Мој. 33:27, Псал. 9:7, Псал. 29:10, Псал. 45:6, Псал. 90:2, Псал. 93:2, Иса. 9:6, Иса. 40:28, Иса. 63:16, Јер. 10:10, Плач 5:19, Мих. 5:2, Авак. 1:12, Рим. 16:26, 1 Тим. 1:17, Јевр. 13:8, Откр. 10:6, Откр. 15:7

33 Yàbólāhǎn zaì Bièshìbā zāi shàng yī kē chuísīliǔ shù , yòu zaì nàli qiúgào Yēhéhuá yǒngshēng shén de míng . 

 33. А Аврам посади луг на Вирсавеји, и онде призва име Господа Бога Вечног.

多日

多日

01 034

34 亞伯拉罕 在非利士人的地寄居了多日。 

34 Yàbólāhǎn zaì Fēilìshì rén de dì jìjū le duō rì . 

34. И Аврам живеше као дошљак у земљи филистејској много времена.

並他

並他 

01 020
20 於是法老吩咐人將亞伯蘭和他妻子、並他所有的都送走了。 

20 Yúshì fǎlǎo fēnfu rén jiàng Yàbólán hé tā qīzi , bìng tā suǒyǒude dōu sòng zǒu le . 

20. И Фараон заповеди људима за њ, те га испратише и жену његову и шта год имаше.

субота, 17. октобар 2020.

九百五十

九百五十 
01 029
29 挪亞共活了九百五十歲就死了。 
1 Мој. 3:19, Јов 30:23, Јов 34:15, Псал. 89:48

29 Nuóyà gōng huó le jiǔ bǎi wǔ shí suì jiù sǐ le . 
29. А свега поживе Ноје девет стотина педесет година; и умре.

五百歲

揭開

揭開 

 0963

41 001


我看見羔羊揭開七印中第一印的時候、就聽見四活物中的一個活物、聲音如雷、說、你來。 

 Wǒ kànjian gāoyáng jiēkāi qī yìn zhōng dì yī yìn de shíhou , jiù tīngjian sì huó wù zhōng de yī gè huó wù , shēngyīn rú léi , shuō , nǐ lái . 

 1. И изађе оданде, и дође на своју постојбину; и за Њим идоше ученици Његови.
Марко, глава 6 autora Синиша Стаматовић