stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 28. новембар 2018.

布勒

 

bù lè 
0262

38 到十一年、布勒月、就是八月、殿和一切屬殿的、都按著樣式造成。他建殿的工夫、共有七年。
38 Dào shí yī nián bù lè yuè , jiù shì bā yuè , diàn hé yīqiè shǔ diàn de dōu àn zhe yàngshì zàochéng . tā jiàn diàn de gōngfu gōng yǒu qī nián .