среда, 21. август 2019.

憂傷


yōushāng

 glosbe 0529


17  所要的祭、就是憂傷的靈. 神阿、憂傷悔的心、你必不輕。 
Мал. 3:4
17 Shén suǒ yào de zhaì , jiù shì yōushāng de líng . shén a , yōushāng tòng huǐ de xīn , nǐ bì bù qīng kàn . 
 17. Жртва је Богу дух скрушен, срце скрушено и поништено не одбацујеш, Боже.


2 我的罪孽我的。 
Језек. 36:25, Зах. 13:1, 1 Кор. 6:11, Јевр. 9:14, 1 Јов. 1:7, Откр. 1:5
2 Qiú nǐ jiāng wǒde zuìniè xǐ chú jìng jǐn bìng jié chú wǒde zuì . 

2. Опери ме добро од безакоња мог, и од греха мог очисти ме.

уторак, 20. август 2019.


cǎo
3 你們曉得耶和華是 我們是他造的、也是屬他的.我們是他的民、也是他草場的。 
Јов 10:8, Проп. 12:1, Језек. 34:30, Ефес. 2:10
3 Nǐmen dāng xiǎodé Yēhéhuá shì shén . wǒmen shì tā zào de , yĕ shì shǔ tāde . wǒmen shì tāde mín , yĕ shì tā cǎo chǎng de yáng . 

3. Познајте Господ да је Бог. Он нас је створио, и ми смо достојање Његово, народ Његов и овце паше Његове.

понедељак, 19. август 2019.


qiā

19 002
2 我的必因耶和華誇耀.謙卑人聽見、就要喜樂。 
Јер. 9:24, 1 Кор. 1:31
2 Wǒde xīn bì yīn Yēhéhuá kuā yào . qiābēi rén tīngjian , jiù yào xǐlè . 

2. Господом се хвали душа моја; нека чују који страдају, па нека се радују.

недеља, 18. август 2019.

119:044

119:043

119:046

119:048

119:049

119:049
sator
arepo
tenet
opera
rotas

119:076

119:081

119:083

119:090

субота, 17. август 2019.

119:094

119:108

119:110

119:126

119:128

119:144

119:139

119:122

петак, 16. август 2019.

119:120


119:051

119:056

четвртак, 15. август 2019.

119:158

119:158
0597

119:160

119:160
am he ar en sr ko
03 0597

119:062

119:062
03 0597

119:125

119:124

119:123

119:116

弟兄阿

弟兄


3 親愛弟兄、我想盡心寫信給你們、論我們同得救恩的時候、就不得不寫信勸你們從前一次交付聖徒的真道、竭力的爭辯。
3 Qīnaì de dìxiōng a , wǒ xiǎng jìnxīn xiĕ xìn gĕi nǐmen , lùn wǒmen tóng déjiù ēn de shíhou , jiù bùdé bù xiĕ xìn quàn nǐmen , yào wèi cóng qián yī cì jiāofù shèngtú de zhēn dào , jiélì de zhēng biàn .  


3. Љубазни! Старајући се једнако да вам пишем за опште ваше спасење, би ми потребно да вам пишем молећи да се борите за праведну веру, која је једанпут дана светима.

Титу 1:4

4 因為有些人偷著進來、就是自古被定受刑罰的、是不虔誠的、將我們 神的恩變作放縱情慾的機會、並且不認獨一的主宰我們〔我們或作和我們〕主耶穌 基督 。
4 Yīnwei yǒu xiē rén tōu zhe jìnlái , jiù shì zì gǔ beì déng shòuxíng fá de , shì bù qiánchéng de , jiāng wǒmen shén de ēn biàn zuò fàngzòng qíngyù de jīhuì , bìngqiĕ bù rèn dú yī de zhǔ zǎi wǒmen ( wǒmen huò zuò hé wǒmen ) zhǔ Yēsū Jīdū . 


4. Јер се увукоше неки безбожни људи, који су давно одређени на ово суђење, и Бога нашег благодат претварају у нечистоту, и јединог Господара Бога и Господа нашег Исуса Христа одричу се.

Рим. 9:21, Титу 2:11, Јевр. 12:15, 1 Пет. 2:8, 2 Пет. 2:1, 1 Јов. 2:22

5 從前主救了他的百姓出埃及地、後來就把那些不信的滅絕了.這一切的事、你們雖然都知道、我卻仍要提醒你們
6 又有不守本位、離開自己住處的天使、主用鎖鍊把他們永遠拘留黑暗裡、等候大日的審判。
7 又如所多瑪 、蛾摩拉、和周圍城邑的人、也照他們一味的行淫、隨從逆性的情慾、就受永火的刑罰、作為鑑戒。
8 這些作夢的人、也像他們污穢身體、輕慢主治的、毀謗尊位的。
9 天使長米迦勒、為摩西 的屍首與魔鬼爭辯的時候、尚且不敢用毀謗的話罪責他、只說、主責備你罷。
10 但這些人毀謗他們所不知道的.他們本性所知道的事與那沒有靈性的畜類一樣、這事上竟敗壞了自己。
11 他們有禍了.因為走了該隱的道路、又為利往巴蘭的錯謬裡直奔、並可拉的背叛中滅亡了。
12 這樣的人、你們的愛席上、與你們同喫的時候、正是礁石.〔或作玷污〕他們作牧人、只知餵養自己、無所懼怕.是沒有雨的雲彩、被風飄蕩.是秋天沒有果子的樹、死而又死、連根被拔出來.
13 是海裡的狂浪、湧出自己可恥的沫子來.是流蕩的星、有墨黑的幽暗為他們永遠存留。
14 亞當的七世孫以諾、曾預言這些人說、看哪、主帶著他的千萬聖者降臨、
15 要眾人身上行審判、證實那一切不敬虔的人、所妄行一切不敬虔的事、又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話。
16 這些人是私下議論、常發怨言的、隨從自己的情慾而行、口中說誇大的話、為得便宜諂媚人。
17 親愛弟兄阿你們要記念我們主耶穌 基督 之使徒從前所說的話.
18 他們曾對你們說過、末世必有好譏誚的人、隨從自己不敬虔的私慾而行。
19 這就是那些引人結黨、屬乎血氣、沒有聖靈 的人。
20 親愛弟兄阿你們卻要至聖的真道上造就自己、聖靈 裡禱告、
21 保守自己常 神的愛中、仰望我們主耶穌 基督 的憐憫、直到永生。
22 有些人存疑心、你們要憐憫他們.
23 有些人你們要從火中搶出來搭救他們.有些人你們要存懼怕的心憐憫他們.連那被情慾沾染的衣服也當厭惡。
24 那能保守你們不失腳、叫你們無瑕無疵、歡歡喜喜站他榮耀之前的、我們的救主獨一的 神、
25 願榮耀、威嚴、能力、權柄、因我們的主耶穌 基督 、歸與他、從萬古以前、並現今、直到永永遠遠。阿們。 5 Cóng qián zhǔ jiù le tāde bǎixìng chū Āijí dì , hòulái jiù bǎ nàxiē bù xìn de mièjué le . zhè yīqiè de shì , nǐmen suīrán dōu zhīdào , wǒ què réng yào tí xǐng nǐmen .

 6 Yòu yǒu bù shǒu bĕn wèi , líkāi zìjǐ zhù chù de tiānshǐ , zhǔ yòng suǒliàn bǎ tāmen yǒngyuǎn jū liú zaì hēiàn lǐ , dĕnghòu dà rì de shĕnpàn .

 7 Yòu rú Suǒduōmǎ , Gémólā , hé zhōuwéi chéngyì de rén , yĕ zhào tāmen yī wèi de xíng yín , suícóng nì xìng de qíngyù , jiù shòu yǒng huǒ de xíngfá , zuòwéi jiàn jiè .

 8 Zhèxie zuòmèng de rén , yĕ xiàng tāmen wūhuì shēntǐ , qīngmàn zhǔzhì de , huǐbàng zaì zūn wèi de .

 9 Tiānshǐ zhǎng Mǐjiālè , wéi Móxī de shī shǒu yǔ móguǐ zhēng biàn de shíhou , shàngqiĕ bù gǎn yòng huǐbàng de huà zuì zé tā , zhǐ shuō , zhǔ zébeì nǐ ba .

 10 Dàn zhèxie rén huǐbàng tāmen suǒ bú zhīdào de . tāmen bĕn xìng suǒ zhīdào de shì yǔ nà méiyǒu língxìng de chùleì yíyàng , zaì zhè shì shǎng jìng baìhuaì le zìjǐ .

 11 Tāmen yǒu huò le . yīnwei zǒu le Gāiyǐn de dàolù , yòu wèi lì wàng Bālán de cuò miù lǐ zhí bēn , bìng zaì Kĕlā de beì pàn zhōng mièwáng le .

 12 Zhèyàng de rén , zaì nǐmen de aì xí shàng , yǔ nǐmen tóng chī de shíhou , zhèng shì jiāo shí . ( huò zuò diànwū ) tāmen zuò mùrén , zhǐ zhī wèiyǎng zìjǐ , wú suǒ jùpà . shì méiyǒu yǔ de yúncai , beì fēng piāodàng , shì qiūtiān méiyǒu guǒzi de shù , sǐ ér yòu sǐ , lián gēn beì bá chūlai .

 13 Shì hǎi lǐ de kuáng làng , yǒng chū zìjǐ kĕchǐ de mò zǐ lái . shì liú dàng de xīng , yǒu mò hēi de yōuàn wèi tāmen yǒngyuǎn cún liú .

 14 Yàdāng de qī shì sūn Yǐnuò , céng yùyán zhèxie rén shuō , kàn nǎ , zhǔ daì zhe tāde qiāwàn shèng zhĕ jiànglín ,

 15 Yào zaì zhòngrén shēnshang xíng shĕnpàn , zhèngshí nà yīqiè bú jìng qián de rén , suǒ wàng xíng yīqiè bú jìng qián de shì , yòu zhèngshí bù jìng qián zhī zuì rén suǒ shuō dǐngzhuàng tāde gāng bì huà .

 16 Zhèxie rén shì sīxià yìlùn , cháng fā/4 yuànyán de , suícóng zìjǐ de qíngyù ér xíng , kǒu zhōng shuō kuā dà de huà , wèi dé piányi chǎnmeì rén .

 17 Qīnaì de dìxiōng a , nǐmen yào jìniàn wǒmen zhǔ Yēsū Jīdū zhī shǐtú cóng qián suǒ shuō de huà . 

18 Tāmen céng duì nǐmen shuō guō , mòshì bì yǒu hào jīqiào de rén , suícóng zìjǐ bú jìng qián de sīyù ér xíng .

 19 Zhè jiù shì nàxiē yǐn rén jiédǎng , shu hū xuèqì , méiyǒu Shènglíng de rén .

 20 Qīnaì de dìxiōng a , nǐmen què yào zaì zhì shèng de zhēn dào shàng zào jiù zìjǐ , zaì Shènglíng lǐ dǎogào ,

 21 Bǎoshǒu zìjǐ cháng zaì shén de aì zhōng , yǎngwàng wǒmen zhǔ Yēsū Jīdū de liánmǐn , zhídào yǒngshēng .

 22 Yǒu xiē rén cún yí xīn , nǐmen yào liánmǐn tāmen .

 23 Yǒu xiē rén nǐmen yào cóng huǒ zhōng qiǎng chūlai dājiù tāmen . yǒu xiē rén nǐmen yào cún jùpà de xīn liánmǐn tāmen . lián nà beì qíngyù zhānrǎn de yīfu yĕ dāng yànwù .

 24 Nà néng bǎoshǒu nǐmen bù shījiǎo , jiào nǐmen wú xiá wú cī , huān huānxǐ xǐ zhàn zaì tā róngyào zhī qián de , wǒmen de jiù zhǔ dú yī de shén .

 25 Yuàn róngyào , wēiyán , nénglì , quánbǐng , yīn wǒmen de zhǔ Yēsū Jīdū , guīyǔ tā , cóng wàn gǔ yǐqián , bìng xiànzaì , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn . āmén .5. Али ћу вам напоменути, кад и ви знате ово једанпут, да Господ избави народ из земље мисирске, потом погуби оне који не вероваше.
4 Мој. 14:29, Јевр. 3:17, Јевр. 3:19
6. И анђеле који не држаше своје старешинство него оставише свој стан чува у вечним оковима под мраком за суд великог дана.
Мат. 8:29, 2 Пет. 2:4, Откр. 20:10
7. Као што Содом и Гомор, и околни њихови градови, који су се прокурвали онако као и они, и ходили за другим месом, поставише се углед и муче се у вечном огњу:
5 Мој. 29:23, 2 Пет. 2:6
8. Тако дакле и ови што сањајући тело погане, а поглаварства се одричу, и на славу хуле. 2 Мој. 22:28
9. А Михаило Арханђел, кад се препираше с ђаволом и говораше за Мојсијево тело, не смеше проклети суд да изговори, него рече: Господ нека ти запрети.
5 Мој. 34:6, Дан. 10:13, Зах. 3:2, 2 Пет. 2:11, Откр. 12:7

10. А ови хуле на оно што не знаду; а шта знаду по природи као неразумна животиња, у оном се распадају.
11. Тешко њима! Јер путем Каиновим пођоше и у превару Валамове плате падоше, и у буни Корејевој изгибоше.
4 Мој. 16:1, 4 Мој. 22:7, 1 Јов. 3:12
12. Ово су они што погане ваше милостиње једући с вама без страха и гојећи се; облаци безводни, које ветрови разносе; јесенска дрвета неродљива, која су двапут умрла, и из корена ишчупана;
Приче 25:14, 1 Кор. 11:21, Ефес. 4:14
13. Бесни валови морски, који се пене својим срамотама, звезде лажне, којима се чува мрак вечне таме.
Иса. 57:20
14. Али и за овакве пророкова Енох, седми од Адама, говорећи: Гле, иде Господ с хиљадама светих анђела својих
1 Мој. 5:18, Иса. 26:21, Дан. 7:10, Јевр. 11:5
15. Да учини суд свима, и да покара све безбожнике за сва њихова безбожна дела којима безбожност чинише, и за све ружне речи њихове које безбожни грешници говорише на Њ.
16. Ово су незадовољни викачи, који по жељама својим живе, и уста њихова говоре поносите речи, и за добитак гледају ко је ко.
Приче 28:21, Дан. 7:11
17. А ви, љубазни, опомињите се речи које напред казаше апостоли Господа нашег Исуса Христа,
18. Јер вам казаше да ће у последње време постати ругачи, који ће ходити по својим жељама и безбожностима.
19. Ово су они што се одвајају (од јединости вере), и јесу телесни, који духа немају. Приче 18:1, Језек. 14:7, Ос. 4:14, Јевр. 10:25 20. А ви, љубазни, назиђујте се својом светом вером, и молите се Богу Духом Светим. Зах. 12:10, Мат. 10:20, Рим. 8:26, Гал. 4:6, Кол. 2:7, 1 Тим. 1:4, Јуда 1:3 21. И сами себе држите у љубави Божијој, чекајући милост Господа нашег Исуса Христа за живот вечни. 22. И тако разликујући једне милујте. 23. А једне страхом избављајте и из огња вадите; а карајте са страхом, мрзећи и на хаљину опогањену од тела. Амос 4:11, Зах. 3:4, Рим. 11:14, 1 Кор. 3:15, 1 Тим. 4:16 24. А Ономе који вас може сачувати без греха и без мане, и поставити праве пред славом својом у радости, Ефес. 3:20, Кол. 1:22 25. Једином премудром Богу и Спасу нашем, кроз Исуса Христа Господа нашег, слава и величанство, држава и власт пре свију векова и сад и у све векове. Амин. Ефес. 3:21, 1 Тим. 1:17

憐恤

憐恤
liánxù


2 憐恤、平安慈愛多多的加給你們
2 Yuàn liánxù , píngān , cíaì , duō duō de jiā gĕi nǐmen .
2. Милост и мир и љубав да вам се умножи.

среда, 14. август 2019.

119:119

119:118

119:117

119:115

119:114

119:113

119:112

119:107

119:105

119:111

119:104

119:102

119:101

119:100

119:131

119:132

119:133

119:134

119:135

119:136

119:137

уторак, 13. август 2019.

119:138

119:146

119:099

119:098

119:097

119:130

119:129

119:147

119:148

119:149

119:150

119:074

119:096

119:095

119:151

119:152

119:153

119:154

119:089

119:088

119:086

119:087

119:085

119:084

119:080

119:079

119:078

119:077

понедељак, 12. август 2019.

119:155

119:070

119:069

119:068

119:067

119:065

недеља, 11. август 2019.

119:162

119:066

119:064

119:156

119:145

119:157

119:161

119:073

119:063

119:055

119:054

119:053

119:052

119:071

119:072

субота, 10. август 2019.

田間

5 Мој. 28:3

3 你在城裡必蒙福、在田間也必蒙福。
3 Nǐ zaì chéng lǐ bì mĕng fú , zaì tiánjiān yĕ bì mĕng fú .

3. Благословен ћеш бити у граду, и благословен ћеш бити у пољу,
1 Мој. 39:5, Псал. 128:1, Псал. 128:4

уторак, 30. јул 2019.

法術


wiki glosbe 0057
02 022

 22 埃及 行法術的、也用邪術照樣而行.法老心裡剛硬、不肯聽摩西 亞倫 、正如耶和華的。 
22 Āijí xíng fǎshù de , yĕ yòng xiéshù zhàoyàng ér xíng . fǎlǎo xīnli gāng yìng , bù kĕn tīng Móxī , Yàlún , zhèng rú Yēhéhuá suǒ shuō de . 
 22. Али и врачари мисирски учинише тако својим врачањем; и срце Фараону отврдну, те их не послуша, као што беше казао Господ.

各從


gè cóng
01 014
14 他們和百獸、各從其類、一切牲畜、各從其類、爬在地上的昆蟲、各從其類、一切禽鳥、各從其類、都進入方舟。 

14 Tāmen hé bǎi shòu , gè cóng Qíleì . yīqiè shēngchù , gè cóng Qíleì . pá zaì dì shàng de kūnchóng , gè cóng Qíleì . yīqiè qín niǎo , gĕ cóng Qíleì . dōu jìnrù fāngzhōu . 

14. Они, и свакојаке звери по врстама својим, и свакојака стока по врстама својим, и шта се год миче по земљи по врстама својим, и птице све по врстама својим, и шта год лети и има крила,

понедељак, 29. јул 2019.

話說

話說
glosbe

27 你們聽見有話說、『不可姦淫。』

27 Nǐmen tīngjian yǒu huà shuō , bùkĕ jiānyín .

27. Чули сте како је казано старима: Не чини прељубе.

古人


古人

21 你們聽見吩咐古人的話、說、『不可殺人、』又說、『凡殺人的、難免受審判。』 
2 Мој. 20:13
21 Nǐmen tīngjian yǒu fēnfu gǔrén de huà , shuō , bùkĕ shārén , yòu shuō , fán shārén de , nánmiǎn shòu shĕnpàn . 

21. Чули сте како је казано старима: Не убиј; јер ко убије, биће крив суду.

063420020


wiki glosbe 0634
20 020

20 我兒、要謹守你父親的誡命、不可離棄你母親的法則.〔或作指教〕

Ефес. 6:1
20 Wǒ ér , yào jǐn shǒu nǐ fùqin de jièmìng , bùkĕ lí qì nǐ mǔqin de fǎ zé . ( huò zuò zhǐjiào )

20. Чувај, сине мој, заповест оца свог, и не остављај науке матере своје.

063420003

朋友
wiki glosbe 0634
20 003

3 我兒、你既落在朋友手中、就當這樣行、纔可救自己.你要自卑、去懇求你的朋友.

3 Wǒ ér , nǐ jì luō zaì péngyou shǒu zhōng , jiù dāng zhèyàngxíng , cái kĕ jiù zìjǐ . nǐ yào zìbēi , qù kĕnqiú nǐde péngyou .

3. Зато учини тако, сине мој, и опрости се, јер си допао у руке ближњему свом; иди, припадни, и навали на ближњег свог.

063020003


20 003
3 哲、揚聲求聰明、 


3 Hū qiú míng zhé , yáng shēng qiú cōngming , 

3. Ако призовеш мудрост, и к разуму подигнеш глас свој,

063520002

20 002

2 遵守我的命令、就得存活.保守我的法則〔或作指教〕好像保守眼中的瞳人.

3 Мој. 18:5, 5 Мој. 32:10, Приче 4:4, Иса. 55:3
2 Zūnshǒu wǒde mìnglìng , jiù dé cún huó . bǎoshǒu wǒde fǎ zé , ( huò zuò zhǐjiào ) hǎoxiàng bǎoshǒu yǎn zhōng de tóng rén .

2. Чувај заповести моје и бићеш жив, и науку моју као зеницу очију својих.

063420002

20 002

2 你就被口中的話語纏住、被嘴裡言語捉住。

2 Nǐ jiù beì kǒu zhōng de huà yǔ chán zhù , beì zuǐlǐ de yányǔ zhuō zhù .

2. Везао си се речима уста својих, ухватио си се речима уста својих.

063320002

zhīshi

20 002
2 要使你謹守謀略、嘴唇保存知識。 
Мал. 2:7
2 Wéi yào shǐ nǐ jǐn shǒu móu lüè , zuǐchún bǎo cún zhīshi . 

 2. Да се држиш разборитости, и усне твоје да хране знање.

063220002

20 002

2 因我所給你們的、是好教訓.不可離棄我的法則〔或作指教〕。

2 Yīn wǒ suǒ gĕi nǐmen de , shì hǎo jiàoxun . bùkĕ lí qì wǒde fǎ zé . ( huò zuò zhǐjiào )

2. Јер вам добру науку дајем, не остављајте закон мој.

063120002

20 002

2 因為他必將長久的日子生命的年數、與平安、加給你。

2 Yīnwei tā bìjiāng chángjiǔ de rìzi , shēngmìng de nián shǔ , yǔ píngān , jiā gĕi nǐ .

2. Јер ће ти донети дуг живот, добре године и мир.

063020002

20 002
2 耳聽智慧、專心求聰明. 

2 Zhāi ĕr tīng zhìhuì , zhuān xīn qiú cōngming . 

2. Да пази ухо твоје на мудрост, и пригнеш срце своје к разуму,

062920002

20 002

2 使人曉得智慧和訓誨.分辨通達的言語. 

2 Yào shǐ rén xiǎodé zhìhuì hé xùn huì . fēnbiàn tōngdá de yányǔ . 
2. Да се познаје мудрост и настава, да се разумеју речи разумне,