stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

уторак, 25. фебруар 2020.

在一處

一處
 9  神應允瑪挪亞的話.婦人正坐在田間的時候、 神的使者又到他那裡、他丈夫瑪挪亞卻沒有同他在一處。 

9 Shén yīngyún mǎ Nuóyà de huà . fùrén zhēng zuò zaì tiánjiān de shíhou , shén de shǐzhĕ yòu dào Tānàli , tā zhàngfu mǎ Nuóyà què méiyǒu tóng tā zaì yī chù . 

9. И услиши Господ глас Манојев; и дође опет анђео Господњи к жени кад сеђаше у пољу; а Маноје муж њен не беше код ње.

的孩子

孩子 
8 瑪挪亞就祈求耶和華說、主阿、求你再差遣那神人到我們這裡來、好指教我們怎樣待這將要生的孩子

8 Mǎ Nuóyà jiù qíqiú Yēhéhuá shuō , Zhǔ a , qiú nǐ zaì chāiqiǎn nà shén rén dào wǒmen zhèlǐ lái , hǎo zhǐjiào wǒmen zĕnyàng dāi zhè jiāngyào shēng de háizi . 

8. Тада се Маноје помоли Господу и рече: О Господе! Нека опет дође к нама човек Божји, ког си слао, да нас научи шта ћемо чинити са дететом, кад се роди.

耳人


ĕr rén 
7 卻對我說、你要懷孕生一個兒子所以清酒濃酒都不可喝、一切不潔之物也不可喫、因為這孩子從出胎一直到死必歸 神作拿細耳人。 

7 Què duì wǒ shuō , nǐ yào huáiyùn shēng yī gè érzi , suǒyǐ qīng jiǔ nóng jiǔ dōu bùkĕ hē , yīqiè bù jié zhī wù yĕ bùkĕ chī . yīnwei zhè háizi cóng chū tāi yīzhí dào sǐ , bì guī shén zuò ná xì ĕr rén . 

7. Него ми рече: Гле, ти ћеш затруднети, и родићеш сина; зато сада не пиј вино ни силовито пиће и не једи ништа нечисто; јер ће дете бити назиреј Божји од утробе материне па до смрти.

告訴我

告訴 
6 婦人就回去對丈夫說、有一個神人到我面前來、他的相貌如 神使者的相貌、甚是可畏、我沒有問他從那裡來、他也沒有將他的名告訴我、 
5 Мој. 33:1, 1 Сам. 2:27, 1 Цар. 17:24, Мат. 28:3, Лука 9:29, Дела 6:15
6 Fùrén jiù huí qù duì zhàngfu shuō , yǒu yī gè shén rén dào wǒ miànqián lái , tāde xiàngmào rú shén shǐzhĕ de xiàngmào , shén shì kĕ wèi . wǒ méiyǒu wèn tā cóng nǎli lái , tā yĕ méiyǒu jiāng tāde míng gàosu wǒ , 

6. И жена дође и рече мужу свом говорећи: Човек Божји дође к мени, и лице му беше као лице анђела Божјег, врло страшно; али га не запитах одакле је, нити ми он каза своје име.

的手


de shǒu
5 你必懷孕生一個兒子不可用剃頭刀剃他的頭、因為這孩子一出胎就歸 神作拿細耳人.他必起首拯救以色列脫離非利士人的手。 
4 Мој. 6:5, 1 Сам. 1:11, 1 Сам. 7:13, 2 Сам. 8:1, 1 Дн. 18:1
5 Nǐ bì huáiyùn shēng yī gè érzi , bùkĕ yòng tì tóu dāo tì tāde tóu , yīnwei zhè háizi yī chū tāi jiù guī shén zuò ná xì ĕr rén . tā bì qǐ shǒu zhĕngjiù Yǐsèliè rén tuōlí Fēilìshì rén de shǒu . 

5. Јер гле, затруднећеш, и родићеш сина, и бритва да не пређе по његовој глави, јер ће дете бити назиреј Божји од утробе материне, и он ће почети избављати Израиља из руку филистејских.

不可喫

不可
bùkĕ chī
4 所以你當謹慎、清酒濃酒都不可喝、一切不潔之物也不可喫。 
4 Мој. 6:2, Суд. 13:14, Лука 1:15
4 Suǒyǐ nǐ dāng jǐnshèn , qīng jiǔ nóng jiǔ dōu bùkĕ hē , yīqiè bù jié zhī wù yĕ bùkĕ chī . 

4. Него сада чувај се да не пијеш вино ни силовито пиће, и да не једеш ништа нечисто.

一個兒子

一個兒子
yī gè érzi 
3 耶和華的使者向那婦人顯現、對他說、向來你不懷孕、不生育、如今你必懷孕生一個兒子. 
1 Мој. 16:11, 2 Мој. 3:2, Суд. 6:12, Мал. 3:1, Лука 1:28, Дела 7:30
3 Yēhéhuá de shǐzhĕ xiàng nà fùrén xiǎnxiàn , duì tā shuō , xiàng lái nǐ bù huáiyùn , bú shēngyù , rújīn nǐ bì huáiyùn shēng yī gè érzi . 

3. Тој жени јави се анђео Господњи и рече јој: Гле, ти си сад нероткиња, и ниси рађала; али ћеш затруднети и родићеш сина.

不生育

生育
bú shēngyù 
2 那時有一個瑣拉人、是屬但族的、名叫瑪挪亞.他的妻不懷孕、不生育。 

Ис.Н. 15:33
2 Nàshí , yǒu yī gè Suǒlà rén , shì shǔ dàn zú de , míng jiào mǎ Nuóyà . tāde qī bù huáiyùn , bú shēngyù . 

2. А беше један човек од Сараје од племена синова Данових, по имену Маноје, и жена му беше нероткиња, и не рађаше.

понедељак, 24. фебруар 2020.

山地

 
15 比拉頓人希列的兒子押頓死了、葬在以法蓮地的比拉頓、在亞瑪力人的山地。 

1 Мој. 14:7, 2 Мој. 17:8, Суд. 3:13
15 Bǐlā dùn rén xī liè de érzi yē dùn sǐ le , zàng zaì Yǐfǎlián dì de Bǐlā dùn , zaì Yàmǎlì rén de shān dì . 

15. Потом умре Авдон син Елилов Фаратоњанин, и би погребен у Фаратону у земљи Јефремовој на гори амаличкој.

驢駒

駒 
14 他有四十個兒子、三十個孫子、騎著七十匹驢駒.押頓作以色列 的士師八年。 
Суд. 5:10, Суд. 10:4
14 Tā yǒu sì shí gè érzi , sān shí gè sūnzi , qí zhe qī shí pǐ lü jū . yē dùn zuò Yǐsèliè de shì shī bā nián . 

14. Он имаше четрдесет синова и тридесет унука, који јахаху седамдесеторо магаради. И би судија Израиљу осам година.

比拉頓

比拉頓 
13 以倫之後、有比拉頓人希列的兒子押頓、作以色列 的士師。 

13 Yǐlún zhī hòu , yǒu Bǐlā dùn rén xī liè de érzi yē dùn zuò Yǐsèliè de shì shī . 

13. После њега би судија у Израиљу Авдон син Елилов Фаратоњанин.

地的

 
12 西布倫 人以倫死了、葬在西布倫 地的亞雅崙。 

12 Xībùlún rén Yǐlún sǐ le , zàng zaì Xībùlún dì de Yàyǎlún . 

12. Потом умре Елон од Завулона и би погребен у Ајалону у земљи Завулоновој.

以比讚

以比讚
Yǐ bǐ zàn
10 以比讚死了、葬在伯利恆 。 

10 Yǐ bǐ zàn sǐ le , zàng zaì Bólìhéng . 

10. И потом умре Авесан, и би погребен у Витлејему.

他有

 
9 他有三十個兒子、三十個女兒、女兒都嫁出去了.他給眾子從外鄉娶了三十個媳婦。他作以色列 的士師七年。 

9 Tā yǒu sān shí gè érzi , sān shí gè nǚér . nǚér dōu jià chū qù le . tā gĕi zhòng zǐ cóng waì xiāng qǔ le sān shí gè xífù . tā zuò Yǐsèliè de shì shī qī nián . 

9. И имаше тридесет синова и тридесет кћери, које разуда из куће, а тридесет девојака доведе синовима својим из других кућа; и би судија Израиљу седам година.

士師

士師
shì shī
8 耶弗他以後、有伯利恆 人以比讚作以色列士師。 

8 Yēfútā yǐhòu , yǒu Bólìhéng rén yǐ bǐ zàn zuò Yǐsèliè de shì shī . 

8. А после њега би судија Израиљу Авесан из Витлејема.

城裡

 
chéng lǐ
7 耶弗他作以色列 的士師六年。基列人耶弗他死了、葬在基列的一座城裡

7 Yēfútā zuò Yǐsèliè de shì shī liù nián . Jīliè rén Yēfútā sǐ le , zàng zaì Jīliè de yī zuò chéng lǐ . 

7. И Јефтај би судија Израиљу шест година; и умре, и би погребен у граду галадском.

不是

 
5 基列人把守約但河 的渡口、不容以法蓮過去以法蓮逃走的人若說、容我過去、基列人就問他說、你是以法蓮不是.他若說、不是、 

Ис.Н. 22:11, Суд. 3:28
5 Jīliè rén bǎshǒu Yuēdànhé de dùkǒu , bùróng Yǐfǎlián rén guō qù . Yǐfǎlián taó zǒu de rén ruò shuō , róng wǒ guō qù . Jīliè rén jiù wèn tā shuō , nǐ shì Yǐfǎlián rén bú shì . tā ruò shuō , bú shì ,

5. И Галад узе Јефрему бродове јорданске. И кад који од Јефрема добеже и рече: Пусти ме да пређем, рекоше му они од Галада: Јеси ли од Јефрема? И кад он рече: Нисам,

недеља, 23. фебруар 2020.

的人

 
4 於是耶弗他招聚基列人、與以法蓮人爭戰.基列人擊殺以法蓮人、是因他們說、你們基列人在以法蓮瑪拿西 中間、不過是以法蓮逃亡的人
1 Сам. 25:10, Псал. 78:9
4 Yúshì Yēfútā zhāo jù Jīliè rén , yǔ Yǐfǎlián rén zhēng zhàn . Jīliè rén jī shā Yǐfǎlián rén , shì yīn tāmen shuō , nǐmen Jīliè rén zaì Yǐfǎlián , Mǎnáxī zhōngjiān , bú guō shì Yǐfǎlián taó wáng de rén . 

4. Тада Јефтај скупи све људе од Галада, и удари на Јефрема; и људи од Галада побише Јефрема; јер говораху: Бегунци сте Јефремови ви, људи од Галада, који се бавите међу Јефремом и међу Манасијом.

我見


Wǒ jiàn
3 我見你們不來救我、我就拚命前去攻擊亞捫人、耶和華將他們交在我手中.你們今日為甚麼上我這裡來攻打我呢。 

1 Сам. 19:5, 1 Сам. 28:21, Јов 13:14, Псал. 119:109, Рим. 16:4
3 Wǒ jiàn nǐmen bù lái jiù wǒ , wǒ jiù pīn méng qián qù gōngjī Yàmén rén , Yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zaì wǒ shǒu zhōng . nǐmen jīnrì wèishénme shàng wǒ zhèlǐ lái gōngdǎ wǒ ne . 

3. Па видећи да ме не избависте, ставих душу своју у руку своју и отидох на синове Амонове, и Господ ми их даде у руке; па што сте сада дошли к мени да се бијете са мном?

他們說

他們 
2 耶弗他他們說、我和我的民與亞捫人大大爭戰.我招你們來、你們竟沒有來救我脫離他們的手。 

2 Yēfútā duì tāmen shuō , wǒ hé wǒde mín yǔ Yàmén rén dàdà zhēng zhàn . wǒ zhāo nǐmen lái , nǐmen jìng méiyǒu lái jiù wǒ tuōlí tāmende shǒu . 

2. А Јефтај им рече: Имах велику распру са синовима Амоновим ја и мој народ, и позвах вас, али ме не избависте из руку његових.

субота, 22. фебруар 2020.

四天

 
40 此後以色列 中有個規矩.每年以色列 的女子去為基列人耶弗他的女兒哀哭四天。 

40 Cǐ hòu Yǐsèliè zhōng yǒu gè guīju , mĕi nián Yǐsèliè de nǚzi qù wèi Jīliè rén Yēfútā de nǚér āikū sì tiān . 

40. Да од године до године иду кћери Израиљеве да плачу за кћерју Јефтаја од Галада, четири дана у години.

兩月


Liǎng yuè
39 兩月已滿、他回到父親那裡、父親就照所許的願向他行了.女兒終身沒有親近男子。 
1 Сам. 1:22
39 Liǎng yuè yǐ mǎn , tā huí dào fùqin nàli , fùqin jiù zhào suǒ xǔ de yuàn xiàng tā xíng le . nǚér zhōng shēn méiyǒu qīnjìn nánzǐ . 

39. А кад прођоше два месеца, врати се к оцу свом; и он сврши на њој завет свој који беше заветовао. А она не позна човека. И поста обичај у Израиљу

你去

 
38 耶弗他說、你去罷.就容他去兩個月.他便和同伴去了、在山上為他終為處女哀哭。 

38 Yēfútā shuō , nǐ qù ba . jiù róng tā qù liǎng gè yuè . tā biàn hé tóngbàn qù le , zaì shān shàng wèi tā zhōng wèi chǔnǚ āikū . 

38. А он јој рече: Иди. И пусти је на два месеца, и она отиде с другама својим и оплакива девојаштво своје по горама.

又對

 
37 又對父親說、有一件事求你允准.容我去兩個月、與同伴在山上、好哀哭我終為處女。 
1 Мој. 30:23, Лука 1:25
37 Yòu duì fùqin shuō , yǒu yī jiàn shì qiú nǐ yún zhún , róng wǒ qù liǎng gè yuè , yǔ tóngbàn zaì shān shàng , hǎo āikū wǒ zhōng wèi chǔnǚ . 

37. Још рече оцу свом: Учини ми ово: остави ме до два месеца да отидем да се попнем на горе да оплачем своје девојаштво с другама својим.

報仇

 
36 他女兒回答說、父阿、你既向耶和華開口、就當照你口中所說的向我行、因耶和華已經在仇敵亞捫人身上為你報仇
4 Мој. 30:3, 2 Сам. 18:19
36 Tā nǚér huídá shuō , fù a , nǐ jì xiàng Yēhéhuá kāikǒu , jiù dāng zhào nǐ kǒu zhōng suǒ shuō de xiàng wǒ xíng , yīn Yēhéhuá yǐjing zaì chóudí Yàmén rén shēnshang wèi nǐ bàochóu . 

36. А она му рече: Оче мој, кад си отворио уста своја ка Господу, учини ми, како је изашло из уста твојих, кад те је Господ осветио од непријатеља твојих, синова Амонових.

挽回35 耶弗他看見他、就撕裂衣服、說、哀哉、我的女兒阿、你使我甚是愁苦、叫我作難了.因為我已經向耶和華開口許願、不能挽回。 
1 Мој. 37:29, Суд. 21:18, Јов 1:20, Псал. 15:4, Проп. 5:2, Проп. 5:4

35 Yēfútā kànjian tā , jiù sī liè yīfu , shuō , āi zāi . wǒde nǚér a , nǐ shǐ wǒ shén shì chóukǔ , jiào wǒ zuò nán le . yīnwei wǒ yǐjing xiàng Yēhéhuá kāikǒu xǔyuàn , bùnéng wǎnhuí . 


35. Па кад је угледа, раздре хаљине своје и рече: Ах кћери моја! Веле ли ме обори! Ти си од оних што ме цвеле; јер сам отворио уста своја ка Господу и не могу порећи.

無女

無女 
34 耶弗他回米斯巴到了自己的家.不料、他女兒拿著鼓跳舞出來迎接他、是他獨生的.此外無兒無女。 
2 Мој. 15:20, Суд. 10:17, Псал. 68:25, Јер. 31:4
34 Yēfútā huí Mǐsībā dào le zìjǐ de jiā , búliào , tā nǚér ná zhe gǔ tiàowǔ chūlai yíngjiē tā , shì tā dú shēng de , cǐ waì wú ér wú nǚ . 

34. А кад се враћаше Јефтај кући својој у Миспу, гле, кћи његова изиђе му на сусрет с бубњевима и свиралама; она му беше јединица, и осим ње не имаше ни сина ни кћери.

制伏

制伏 
33 他就大大殺敗他們、從亞羅珥到米匿、直到亞備勒基拉明、攻取了二十座城.這樣亞捫人就被以色列 人制伏了。
Језек. 27:17
33 Tā jiù dàdà shā baì tāmen , cóng yà luó Ěr dào mǐ nì , zhídào yà beì lè/lēi Jīlā míng , gōng qǔ le èr shí zuò chéng . zhèyàng Yàmén rén jiù beì Yǐsèliè rén zhìfú le . 

33. И поби их од Ароира па до Минита у двадесет градова и до равнице виноградске у боју врло великом; и синови Амонови бише покорени пред синовима Израиљевим.

他手中

手中
tā shǒu zhōng
32 於是耶弗他往亞捫人那裡去、與他們爭戰.耶和華將他們交在他手中。 

32 Yúshì Yēfútā wǎng Yàmén rén nàli qù , yǔ tāmen zhēng zhàn . Yēhéhuá jiāng tāmen jiāo zaì tā shǒu zhōng , 

32. И тако дође Јефтај до синова Амонових да се бије с њима; и Господ му их даде у руке.

手中


shǒu zhōng
30 耶弗他就向耶和華許願、說、你若將亞捫人交在我手中、 

30 Yēfútā jiù xiàng Yēhéhuá xǔyuàn , shuō , nǐ ruò jiāng Yàmén rén jiāo zaì wǒ shǒu zhōng , 

30. И заветова Јефтај завет Господу и рече: Ако ми даш синове Амонове у руке,

來到

 
29 耶和華的靈降在耶弗他身上、他就經過基列和瑪拿西 、來到基列的米斯巴、又從米斯巴來到亞捫人那裡。 

Суд. 3:10
29 Yēhéhuá de líng jiàng zaì Yēfútā shēnshang , tā jiù jīngguò Jīliè hé Mǎnáxī , lái dào Jīliè de Mǐsībā , yòu cóng Mǐsībā lái dào Yàmén rén nàli . 

29. И сиђе на Јефтаја дух Господњи, те прође кроз Галад и кроз Манасију, прође и Миспу галадску, и од Миспе галадске дође о синова Амонових.

說的話

的話
shuō de huà
28 但亞捫人的王不肯聽耶弗他打發人說的話。 

28 Dàn Yàmén rén de wáng bù kĕn tīng Yēfútā dǎfa rén shuō de huà . 

28. Али цар синова Амонових не послуша речи које му поручи Јефтај.

петак, 21. фебруар 2020.

是非


shìfēi 
27 原來我沒有得罪你、你卻攻打我、惡待我.願審判人的耶和華、今日在以色列 人和亞捫人中間、判斷是非。 
1 Мој. 18:25, Јов 9:15, Јован 5:22
27 Yuánlái wǒ méiyǒu dé zuì nǐ , nǐ què gōngdǎ wǒ , è dāi wǒ . yuàn shĕnpàn rén de Yēhéhuá jīnrì zaì Yǐsèliè rén hé Yàmén rén zhōngjiān pànduàn shìfēi . 

27. И тако нисам ја теби скривио, него ти мени чиниш зло ратујући на ме. Господ судија нек суди данас између синова Израиљевих и синова Амонових.

地方呢

地方
dìfang ne 
26以色列 人住希實本和屬希實本的鄉村、亞羅珥和屬亞羅珥的鄉村、並沿亞嫩河的一切城邑、已經有三百年了.在這三百年之內你們為甚麼沒有取回這些地方呢. 
5 Мој. 2:36, Дела 13:20
26 Yǐsèliè rén zhù Xīshíbĕn hé shǔ Xīshíbĕn de xiāngcūn , yà luó Ěr hé shǔ yà luó Ěr de xiāngcūn , bìng yán Yànèn hé de yīqiè chéngyì , yǐjing yǒu sān bǎi nián le . zaì zhè sān bǎi nián zhī neì , nǐmen wèishénme méiyǒu qǔhuí zhèxie dìfang ne .  

26. Израиљ живи у Есевону и у селима његовим и у Ароиру и селима његовим и по свим градовима дуж Арнона три стотине година; зашто не отесте за толико времена.

четвртак, 20. фебруар 2020.

戰麼


zhàn ma

25 難道你比摩押王西撥的兒子巴勒還強麼.他曾與以色列 人爭競、或是與他們爭戰麼。 

4 Мој. 22:2, Ис.Н. 24:9, Мих. 6:5
25 Nándào nǐ bǐ Móyē wáng xī bō de érzi bā lè hái qiáng ma . tā céng yǔ Yǐsèliè rén zhēngjing , huò shì yǔ tāmen zhēng zhàn ma . 

25. Или си ти по чем бољи од Валака сина Сефоровог цара моавског? Је ли се он кад свађао с Израиљем? Је ли кад војевао с нама?

他的地

他的 
24 你的神基抹所賜你的地你不是得為業麼。耶和華我們的 神在我們面前所趕出的人我們就得他的地。 

24 Nǐde shén jī mò suǒ cì nǐde dì nǐ bú shì dé wèi yè ma . Yēhéhuá wǒmen de shén zaì wǒmen miànqián suǒ gǎn chū de rén , wǒmen jiù dé tāde dì . 

24. Није ли твоје оно што ти да да је твоје Хемос бог твој? Тако кога год Господ Бог наш отера испред нас, оног је земља наша.

地麼


dì ma
23 耶和華以色列 的 神、在他百姓以色列 面前趕出亞摩利人、你竟要得他們的地麼

 23 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén zaì tā bǎixìng Yǐsèliè miànqián gǎn chū Yàmólìrén , nǐ jìng yào dé tāmende dì ma . 

23. Тако је дакле Господ Бог Израиљев отерао Амореје испред народа свог Израиља, па ти ли хоћеш да је земља њихова твоја?

全地


quán dì
21 耶和華以色列 的 神、將西宏和他的眾民都交在以色列 人手中、以色列 人就擊殺他們、得了亞摩利人的全地、 
4 Мој. 21:24, 5 Мој. 2:33
21 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén jiāng Xīhóng hé tāde zhòng mín dōu jiāo zaì Yǐsèliè rén shǒu zhōng , Yǐsèliè rén jiù jī shā tāmen , dé le Yàmólìrén de quán dì , 

21. А Господ Бог Израиљев предаде Сиона и сав народ његов у руке синовима Израиљевим, те их побише; и зароби Израиљ сву земљу Амореја, који живљаху у оној земљи.

西宏

西宏 
19以色列 人打發使者去見亞摩利王西宏、就是希實本的王、對他說、求你容我們從你的地經過、往我們自己的地方去。 
4 Мој. 21:21, 4 Мој. 21:35, 5 Мој. 2:26, Ис.Н. 13:8
19 Yǐsèliè rén dǎfa shǐzhĕ qù jiàn yà Mólì wáng Xīhóng , jiù shì Xīshíbĕn de wáng , duì tā shuō , qiú nǐ róng wǒmen cóng nǐde dì jīngguò , wǎng wǒmen zìjǐ de dìfang qù . 

19. Него посла Израиљ посланике к Сиону цару аморејском, цару есевонском, и рече му Израиљ; допусти нам да прођемо кроз твоју земљу до свог места.

邊界


biānjiè

18 他們又經過曠野、繞著以東和摩押地、從摩押地的東邊過來、在亞嫩河邊安營、並沒有入摩押的境內、因為亞嫩河是摩押邊界。 

18 Tāmen yòu jīngguò kuàngyĕ , rǎo zhe Yǐdōng hé Móyē dì , cóng Móyē dì de dōngbiān guō lái , zaì Yànèn hé bian ān yíng , bìng méiyǒu rù Móyē de jìng neì , yīnwei Yànèn hé shì Móyē de biānjiè . 

18. Потом идући преко пустиње обиђе земљу едомску и земљу моавску, и дошавши с Истока земљи моавској стаде у логор с оне стране Ариона; али не пређоше преко међе моавске, јер Арион беше међа моавска.

среда, 19. фебруар 2020.

允准

允准 
17 就打發使者去見以東王、說、求你容我從你的地經過.以東王卻不應允。又照樣打發使者去見摩押王.他也不允准以色列 人就住在加低斯。 
4 Мој. 20:1, 4 Мој. 20:14, 4 Мој. 20:20
17 Jiù dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Yǐdōng wáng , shuō , qiú nǐ róng wǒ cóng nǐde dì jīngguò . Yǐdōng wáng què bù yīngyún . yòu zhàoyàng dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Móyē wáng , tā yĕ bú yún zhún . Yǐsèliè rén jiù zhù zaì Jiādīsī . 

17. И посла Израиљ посланике к цару едомском и рече: Пусти да прођем кроз твоју земљу. Али не послуша цар едомски. Посла такође к цару моавском:, али ни он не хте. И тако стаја Израиљ у Кадису.

的地

地 
de dì
15 對他說、耶弗他如此說、以色列 人並沒有佔據摩押地、和亞捫人的地. 

15 Duì tā shuō , Yēfútā rúcǐ shuō , Yǐsèliè rén bìng méiyǒu zhān jū Móyē dì hé Yàmén rén de dì . 

15. И поручи му: Овако вели Јефтај: Није узео Израиљ земље моавске ни земље синова Амонових.

的王

 
de wáng
14 耶弗他打發使者去見亞捫人的王、 

14 Yēfútā yòu dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Yàmén rén de wáng , 

14. Али Јефтај посла опет посланике к цару синова Амонових..

相干


 
12 耶弗他打發使者去見亞捫人的王、說、你與我有甚麼相干、竟來到我國中攻打我呢。 

12 Yēfútā dǎfa shǐzhĕ qù jiàn Yàmén rén de wáng , shuō , nǐ yǔ wǒ yǒu shénme xiānggān , jìng lái dào wǒ guó zhōng gōngdǎ wǒ ne . 

12. Потом посла Јефтај посланике к цару синова Амонових, и поручи: Шта имаш ти са мном, те си допао к мени да ратујеш по мојој земљи?

уторак, 18. фебруар 2020.

領袖


lǐng xiù
11 於是耶弗他基列的長老回去、百姓就立耶弗他領袖、作元帥.耶弗他米斯巴將自己的一切話、陳明在耶和華面前。 
Суд. 10:17, Суд. 20:1, 1 Сам. 8:21, 1 Сам. 10:17, Приче 16:3
11 Yúshì Yēfútā tóng Jīliè de zhǎnglǎo huí qù , bǎixìng jiù lì Yēfútā zuò lǐng xiù , zuò yuán shuaì . Yēfútā zaì Mǐsībā jiāng zìjǐ de yīqiè huà chén míng zaì Yēhéhuá miànqián . 

 11. Тада отиде Јефтај са старешинама галадским, и народ га постави поглаварем и војводом над собом: и Јефтај изговори пред Господом у Миспи све речи које беше рекао.

必定


bìdéng 

10 基列長老回答耶弗他說、有耶和華在你我中間作見證、我們必定照你的話。 

1 Мој. 31:50, Јер. 29:23, Мих. 1:2, Рим. 1:9, 1 Сол. 2:5
10 Jīliè de zhǎnglǎo huídá Yēfútā shuō , yǒu Yēhéhuá zaì nǐ wǒ zhōngjiān zuò jiànzhèng , wǒmen bìdéng zhào nǐde huà xíng . 

10. А старешине галадске рекоше Јефтају: Господ нека буде сведок међу нама, ако не учинимо како си казао.

袖麼


xiù ma
9 耶弗他基列的長老說、你們叫我回去、與亞捫人爭戰、耶和華把他交給我、我可以作你們的領袖麼

9 Yēfútā duì Jīliè de zhǎnglǎo shuō , nǐmen jiào wǒ huí qù , yǔ Yàmén rén zhēng zhàn , Yēhéhuá bǎ tā jiāo gĕi wǒ , wǒ kĕyǐ zuò nǐmen de lǐng xiù ma . 

9. А Јефтај рече старешинама галадским: Кад хоћете да ме одведете натраг да војујем са синовима Амоновим, ако ми их да Господ, хоћу ли вам бити поглавар?


xiù

8 基列長老回答耶弗他、說、現在我們這裡來、是要你同我們去、與亞捫人爭戰.你可以作基列一切居民的領。 

8 Jīliè de zhǎnglǎo huídá Yēfútā shuō , xiànzaì wǒmen dào nǐ zhèlǐ lái , shì yào nǐ tóng wǒmen qù , yǔ Yàmén rén zhēng zhàn . nǐ kĕyǐ zuò Jīliè yīqiè jūmín de lǐng xiù . 

8. А старешине галадске рекоше Јефтају: Зато смо сада дошли опет к теби да пођеш с нама и да војујеш са синовима Амоновим и да нам будеш поглавар свима који живимо у Галаду.


hèn
7 耶弗他回答基列長老說、從你們不是我、逐我出離父家麼.現在你們遭遇急難為何到我這裡來呢。 
1 Мој. 26:27
7 Yēfútā huídá Jīliè de zhǎnglǎo shuō , cóng qián nǐmen bú shì hèn wǒ , gǎn zhú wǒ chū lí fù jiā ma . xiànzaì nǐmen zāoyù jí nán wèihé dào wǒ zhèlǐ lái ne . 

7. А Јефтај рече старешинама галадским: Не мрзите ли ви на ме, и не истерасте ли ме из дома оца мог? Што сте дакле дошли к мени сада кад сте у невољи?

還罷


hái ba

13 亞捫人的王回答耶弗他的使者、因為以色列 人從埃及上來的時候、佔據我的地、從亞嫩河到雅博河、直到約但河現在你要好好的將這地歸還罷。 

1 Мој. 32:22, 4 Мој. 21:24
13 Yàmén rén de wáng huídá Yēfútā de shǐzhĕ shuō , yīnwei Yǐsèliè rén cóng Āijí shàng lái de shíhou zhān jū wǒde dì , cóng Yànèn hé dào Jabbok hé , zhídào Yuēdànhé . xiànzaì nǐ yào hǎo hǎo de jiāng zhè dì guī hái ba . 

13. А цар синова Амонових рече посланицима Јефтајевим: Што је узео Израиљ моју земљу кад дође из Мисира, од Ариона до Јавока и до Јордана; сада дакле врати ми је с миром.

понедељак, 17. фебруар 2020.

亞捫人

亞捫
 4 過了日子亞捫人攻打以色列

 4 Guō le xiē rìzi , Yàmén rén gōngdǎ Yǐsèliè .

 4. А после неког времена завојштише синови Амонови на Израиља;