stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 28. јануар 2018.

忘記


wàngjì

th 19 093
93永不忘記你的訓詞.因你用這訓詞將我救活了。 

93 wǒ yǒng bù wàngjì nǐde xùn cí . yīn nǐ yòng zhè xùn cí jiāng wǒ jiùhuó le . 

93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

93. Заповести Твоје нећу заборавити довека, јер ме њима оживљаваш.

93 לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני׃

Нема коментара:

Постави коментар