недеља, 31. децембар 2017.

当下


Dāngxià

8 0189
06 001
2
1 3
Ис.Н. 2:1

1 當下嫩的兒子約書亞什亭暗暗打發兩個人作探子、吩咐說、你們去窺探那地、和耶利哥。於是二人去了、來到一個妓女名喇合的家裡、就在那裡躺臥。

1 Dāngxià , nèn de érzi Yuēshūyà cóng shén tíng ànàn dǎfa liǎng gèrén zuò tànzǐ , fēnfu shuō , nǐmen qù kuītàn nà dì hé Yēlìgē . yúshì èr rén qù le , lái dào yī gè jìnǚ míng jiào Lǎhé de jia lǐ , jiù zaì nàli tǎng wò .
4 Мој. 25:1, Суд. 1:23, Мат. 1:5, Јевр. 11:31, Јаков 2:25

Нема коментара:

Постави коментар