недеља, 31. децембар 2017.

約但河


Yuēdànhé

0194
06 007
7
6 8

7 約書亞說、哀哉、主耶和華阿、你為甚麼竟領這百姓過約但河 、將我們交在亞摩利人的手中、使我們滅亡呢.我們不如住在約但河那邊倒好。

7 Yuēshūyà shuō , āi zāi . zhǔ Yēhéhuá a , nǐ wèishénme jìng lǐng zhè bǎixìng guō Yuēdànhé , jiāng wǒmen jiāo zaì Yàmólìrén de shǒu zhōng , shǐ wǒmen mièwáng ne . wǒmen bú rú zhù zaì Yuēdànhé nàbiān dǎo hǎo .
2 Мој. 5:22


Нема коментара:

Постави коментар