stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

понедељак, 15. јануар 2018.

事都有定期、天下萬務都有定. 
Проп. 8:6, Мар. 2:20, 1 Кор. 16:12
 Fán shì dōu yǒu déng qī , tiān xià wàn wù dōu yǒu déng shí

1. Свему има време, и сваком послу под небом има време.

Нема коментара:

Постави коментар