stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

среда, 27. децембар 2017.zǒu ㄗㄡˇ

0018
01 033
36208
#155 #156 #157

00 赱 01 赲 02 03 赴 04 赵 05 06 07 赸 08 赹 09 赺 10 赻 11 赼 12 赽 13 赾 14 赿 15 趀 16 趁 17 趂 18 趃 19 趄 20 超 21 趆 22 趇 23 趈 24 趉 25 越 26 趋 27 趌 28 趍 29 趎 30 趏 31 趐 32 趑 33 趒 34 趓 35 趔 36 趕 37 趖 38 趗 39 趘 40 趙 41 趚 42 趛 43 趜 44 趝 45 趞 46 趟 47 趠 48 趡 49 趢 50 趣 51 趤 52 趥 53 趦 54 趧 55 趨 56 趩 57 趪 58 趫 59 趬 60 趭 61 趮 62 趯 63 趰 64 趱 65 趲 66


34 629 000
597
25 019 018
31 292

33 耶和華亞伯拉罕 說完了就走了.亞伯拉罕 也回到自己的地方去了。 

33 Yēhéhuá yù Yàbólāhǎn shuō wán le huà jiù zǒu le . Yàbólāhǎn yĕ huí dào zìjǐ de dìfang qù le . 

33 And the LORD went his way, as soon as he had left communing with Abraham: and Abraham returned unto his place. 

33. И Господ отиде свршивши разговор са Аврамом; а Аврам се врати на своје место.

1 коментар: