stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

петак, 15. децембар 2017.08  018

18 拿俄米路得 定意要跟隨自己去、就不再勸他了。 
18 Ná é mǐ jiàn Lùdé déng yì yào gēnsuí zìjǐ qù , jiù bú zaì quàn tā le . 


18 拿俄米見路得 定意要跟隨自己去、就不再勸他了。 autora Синиша Стаматовић
18 When she saw that she was stedfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. 

18. А она кад виде да је тврдо наумила ићи с њом, преста је одвраћати.

1 коментар: