stak

profile for sinisa632 on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

недеља, 21. јануар 2018.


wáng

20 006


jiāng wáng de


rú wáng yáng
6 可以把濃酒給將的人喝.把清酒給苦心的人喝. 
Псал. 104:15
6 Kĕyǐ bǎ nóng jiǔ gĕi jiāng wáng de rén hē . bǎ qīng jiǔ gĕi kǔ xīn de rén hē . 

6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. 

6. Подајте силовито пиће ономе који хоће да пропадне, и вино онима који су тужног срца;

1 коментар: