уторак, 12. децембар 2017.


dōu
0205
6 06 001

Ис.Н. 18:1

1以色列 的全會眾聚集在示羅、把會幕設立在那裡、那地已經被他們制伏了。

1 Yǐsèliè de quánhuì zhòng dōu jùjí zaì Shìluó , bǎ huì mù shèlì zaì nàli , nà dì yǐjing beì tāmen zhìfú le .

Ис.Н. 19:51, Ис.Н. 21:2, Ис.Н. 22:9, Ис.Н. 22:19, Суд. 18:31, Суд. 21:19, 1 Сам. 1:3, 1 Сам. 1:24, 1 Сам. 4:3, 1 Сам. 14:3, Псал. 78:58, Јер. 7:12

Нема коментара:

Постави коментар